Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

przez Polskie Towarzystwo Geograficzne

w związku z organizacją Olimpiady Geograficznej

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z organizacją Olimpiady Geograficznej jest Polskie Towarzystwo Geograficzne z siedzibą w Warszawie, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000110860, NIP: 5251575166, REGON: 000804069 – Organizator Olimpiady Geograficznej.
 2. Do realizacji Olimpiady Organizator powołał Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i powierzył mu przeprowadzenie zawodów Olimpiady Geograficznej oraz przetwarzanie w jego imieniu danych osobowych na podstawie art. 28 RODO w związku z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
 3. W związku z organizacją zawodów Olimpiady Geograficznej Administrator oraz Komitet Główny Olimpiady Geograficznej i powołane przez niego Komitety Okręgowe działające w imieniu Administratora danych zbierają i przetwarzają dane osobowe:

 

Uczniów – uczestników zawodów Olimpiady Geograficznej

W celu:

 1. udziału w zawodach ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. e RODO, w związku z brzmieniem § 9, § 13 i § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, a także w związku z treścią Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://www.olimpiadageograficzna.edu.pl/regulamin/
 2. wyłaniania i zgłaszania uczniów na międzynarodowe zawody geograficzne – art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;
 3. ogłaszania i publikowania wyników Olimpiady m.in. ustnie w trakcie zawodów oraz na stronach internetowych i portalach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. e oraz lit. f RODO
 4. wydawania zaświadczeń o udziale w zawodach wydawanych przez komisję lub komitet organizujący dany etap zawodów – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. przyznawania nagród za wyniki uzyskane podczas zawodów – art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO;
 6. prowadzenia i przechowywania dokumentacji zawodów – art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO;
 7. zapewnienie warunków logistycznych do przeprowadzenia zawodów II i III etapu, w tym w zakresie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na czas zawodów – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. e i lit f RODO;
 8. prowadzenia rozliczeń finansowych oraz składania sprawozdań merytorycznych i finansowych do Ministerstwa Edukacji Narodowej – art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO;
 9. prowadzenia działań promocyjnych upowszechniających wiedzę o Olimpiadzie Geograficznej oraz o osiągnięciach jej uczestników m.in. poprzez rozpowszechnianie informacji w mediach, w tym w mediach społecznościowych, na stronach internetowych organizatora oraz sponsorów, darczyńców, jednostek publicznych i innych podmiotów, wydawanie biuletynów i publikacji okolicznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. e oraz lit. f RODO;
 10. udostępniania informacji organom publicznym na ich prawnie uzasadnione żądanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 11. wszelkiego rodzaju innej działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Dane osobowe Uczestnika zawodów pozyskane przez Administratora w związku z uczestnictwem w zawodach Olimpiady Geograficznej przetwarzane są przez okres:

 1. przez czas trwania danej edycji Olimpiady, tzn. okres bezpośrednio poprzedzający udział w zawodach, w trakcie trwania zawodów oraz po ich zakończeniu, przez okres niezbędny do wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i z przepisów prawa, w tym przez wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji;
 2. do czasu zakończenia działań mających na celu promowanie i upowszechnianie wiedzy o Olimpiadzie Geograficznej – do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

Podanie danych osobowych obligatoryjnie wymaganych w formularzu uczestnictwa jest warunkiem udziału w zawodach. Udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazany jako obligatoryjny w formularzu jest dobrowolnie, jednak ich podanie może być konieczne do prawidłowego przebiegu zawodów. Uczestnikowi przysługuje prawo do odmowy udostępnienia danych w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do zagwarantowania jego udziału w zawodach Olimpiady Geograficznej.

 

Nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w zawodach Olimpiady Geograficznej

W celu:

 1. wykonania przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z brzmieniem § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, zobowiązującego Komitet Główny do gromadzenia dokumentacji dotyczącej Olimpiady, w tym listy laureatów i nauczycieli, którzy przygotowali ucznia do Olimpiady;
 2. nadzoru nad przebiegiem każdego etapu zawodów i sporządzenia dokumentacji z przebiegu danego etapu – art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e oraz lit. f RODO;
 3. przygotowania warunków logistycznych do przeprowadzenia zawodów II i III etapu, w tym w zakresie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na czas zawodów – art. 6 ust. 1 lit. a i lit f RODO;
 4. ogłaszania i publikowania wyników Olimpiady m.in. ustnie w trakcie zawodów oraz na stronach internetowych i portalach społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. e oraz lit. f RODO;
 5. przyznawania nagród okolicznościowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. prowadzenia rozliczeń finansowych oraz składania sprawozdań merytorycznych i finansowych do Ministerstwa Edukacji Narodowej – art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f RODO;
 7. prowadzenia działań promocyjnych upowszechniających Olimpiadę Geograficzną, w tym współpraca ze szkołami i nauczycielami geografii w celu upowszechnienia Olimpiady, a także promowanie osiągnięć uczniów oraz szkół i nauczycieli przygotowujących uczniów do Olimpiady – art. 6 ust. 1 lit. a, lit. e oraz lit. f RODO
 8. udostępniania informacji organom publicznym na ich prawnie uzasadnione żądanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 9. wszelkiego rodzaju innej działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Dane osobowe Nauczyciela pozyskane przez Administratora przetwarzane są przez okres:

 1. przez czas trwania danej edycji Olimpiady oraz po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z umowy zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej i z przepisów prawa, w tym przez wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji;
 2. do czasu zakończenia działań mających na celu promowanie i upowszechnianie wiedzy o Olimpiadzie Geograficznej oraz o osiągnięciach jej uczestników – do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

Podanie danych osobowych wymaganych na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz w związku z treścią Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej jest obligatoryjne. Udostępnienie przez Nauczyciela danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wyżej wskazany jest dobrowolnie, jednak ich podanie może być konieczne do prawidłowej organizacji zawodów. Każdemu przysługuje prawo do odmowy udostępnienia danych w zakresie wykraczającym poza dane niezbędne do organizacji zawodów Olimpiady Geograficznej.

 

 1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją Olimpiady Geograficznej, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odpowiednie żądanie należy skierować na wskazany w pkt. 6 adres email.
 2. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli jego dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO. Odpowiednie żądanie należy skierować na wskazany w pkt. 6 adres email.
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora należy kontaktować się pod adresem email: biuro@olimpiadageograficzna.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Komitetu Głównego: ul. Podbipięty 2, 02-732 Warszawa.
 4. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Dane osobowe Uczestników zawodów i Nauczycieli mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (m.in. obsługa księgowa) lub którym powierzono przetwarzanie na innej podstawie prawnej, a także innym odbiorcom w zakresie niezbędnym do organizacji zawodów Olimpiady Geograficznej. Dane mogą być przekazywane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora oraz udostępniane podmiotom publicznym, na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratoria oświaty, lokalny organizator w zakresie infrastruktury zawodów II i III etapu, podmiot obsługujący obiekt będący miejscem zakwaterowania na czas zawodów, podmioty trzecie prowadzące działania w celu promowania Olimpiady Geograficznej i upowszechniania wiedzy o Olimpiadzie, darczyńcy i sponsorzy Olimpiady Geograficznej.
 6. Dane osobowe Uczestników zawodów i Nauczycieli nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.