Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o.

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa (KRS 0000031950) (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest telefonicznie pod numerem 801 88 10 10, 58 721 48 00 lub za pośrednictwem adresu e-mail: nowaera@nowaera.pl.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczeństwo@nowaera.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikowania informacji o osiągnięciach uczestników XLVI Olimpiady Geograficznej w materiałach informacyjnych Administratora, w związku z jego uczestnictwem jako partnera organizatora olimpiady.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”), to jest w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest promocja swojej działalności jako podmiotu wspierającego wydarzenia edukacyjne.
  5. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono lub przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu.
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.
  8. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
   1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO),
   2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
   3. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
  9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).