Regulamin

logo_olimpiada1

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej

Olimpiada Geograficzna działa od roku szkolnego 1974/75. Od początku działalności Olimpiady Geograficznej jej głównymi celami są:

 • rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią i naukami geograficznymi,
 • wykrywanie i rozwijanie uzdolnień,
 • pobudzanie do twórczego myślenia,
 • podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej uczniów i umiejętności jej zastosowania w działaniu praktycznym.

Ponadto celami olimpiady są:

 • wyłanianie uczniów – zawodników na zawody i olimpiady międzynarodowe,
 • zapewnianie dopływu lepiej przygotowanych do studiów kandydatów do szkół wyższych,
 • podnoszenie poziomu nauczania oraz popularyzacja nowych osiągnięć naukowych wśród nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym.

Olimpiada Geograficzna działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 r. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.).

 

Olimpiada Geograficzna jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, ze środków własnych oraz pozyskanych od sponsorów.

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1.  Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Geograficzne. Do realizacji Olimpiady Geograficznej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego powołuje Komitet Główny Olimpiady Geograficznej, składający się z członków Towarzystwa oraz innych osób, legitymujących się wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do prawidłowej realizacji zadania.

 

Komitet Główny Olimpiady Geograficznej ma  siedzibę w Warszawie:

ul. Podbipięty 2, 02-732 Warszawa, tel. 22 843 7469,

e-mail: biuro@olimpiadageograficzna.edu.pl,

strona internetowa: www.olimpiadageograficzna.edu.pl

 

1.2.  Zadaniem Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest:

 1. powołanie Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej;
 2. rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących pracy Komitetu, za wyjątkiem odwołań w związku z przeprowadzaną Olimpiadą;
 3. wspieranie Komitetu Głównego w organizowaniu Olimpiady i pozyskiwaniu sponsorów;
 4. prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających Olimpiadę Geograficzną.

 

1.3.  Zadaniem Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej jest:

 1. organizowanie krajowych zawodów Olimpiady Geograficznej;
 2. wyłanianie uczniów na międzynarodowe zawody i olimpiady geograficzne;
 3. pozyskiwanie sponsorów i darczyńców;
 4. prowadzenie rozliczeń finansowych;
 5. składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych do MEN;
 6. działanie promocyjne upowszechniające Olimpiadę Geograficzną;
 7. współpraca z Grupą Zadaniową ds. Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej przy Międzynarodowej Unii Geograficznej.

 

1.4.  Polskie Towarzystwo Geograficzne ma prawo do:

 1. reprezentowania Olimpiady na zewnątrz;
 2. powierzania przeprowadzenia Olimpiady Komitetowi Głównemu Olimpiady Geograficznej;
 3. rozstrzygania sporów w sprawach dotyczących Olimpiady, za wyjątkiem odwołań w związku z przeprowadzaną Olimpiadą;
 4. nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (w tym m.in. sponsorami);
 5. powoływania i, w uzasadnionych przypadkach, odwoływania członków Komitetu Głównego.

 

1.5. Szczegółowe prawa dotyczące przeprowadzenia zawodów przysługują Komitetowi Głównemu Olimpiady Geograficznej jako bezpośredniemu organizatorowi Olimpiady (par. 2 regulaminu).

 

1.6. Polskie Towarzystwo Geograficzne ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie Olimpiady Geograficznej zgodnie z niniejszym regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. § 2. Struktura organizacyjna olimpiady

2.1.   Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Geograficznej oraz Komitety Okręgowe powołane przez Komitet Główny. Wykaz Komitetów Okręgowych wraz z zasięgiem terytorialnym ich działania i danymi adresowymi jest zamieszczony na stronie internetowej Olimpiady.

 

2.2.   Komitet Główny Olimpiady Geograficznej

 1. Komitet Główny powoływany jest przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Aktualny skład Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady;
 2. Komitet Główny pracuje w składzie prezydium oraz w składzie plenarnym;
 3. w skład Komitetu Głównego mogą wchodzić członkowie PTG lub inne osoby – pracownicy naukowi Polskiej Akademii Nauk, uniwersytetów i innych wyższych uczelni, specjaliści z zakresu nauk geograficznych i pokrewnych, dydaktycy oraz nauczyciele oraz inne osoby, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 r. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.);
 4. Komitet Główny składa się z nie więcej niż 40 członków, w tym przewodniczących lub przedstawicieli Komitetów Okręgowych;
 5. Komitet Główny w głosowaniu tajnym wyłania ze swego składu przewodniczącego oraz w sposób jawny powołuje członków prezydium liczącego nie więcej niż 7 osób. Aktualny skład prezydium zamieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady;
 6.  do zadań Komitetu Głównego należy przygotowanie i przeprowadzenie kolejnych etapów Olimpiady Geograficznej zgodnie z regulaminem, a w szczególności:
  1. organizacja sieci okręgów i współpraca z sekretarzami Komitetów Okręgowych;
  2. przygotowanie zadań na poszczególne etapy Olimpiady z wyjątkiem pierwszej części zawodów I stopnia
  3. prowadzenie dokumentacji zawodów;
  4. ogłaszanie na stronie internetowej tematów prac drugiej części zawodów I stopnia wraz ze wskazaniami do ich wykonania;
  5. opracowywanie instrukcji do sprawdzania i oceniania prac drugiej części zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne i Komitety Okręgowe (podczas weryfikacji) ;
  6. zachowanie tajności zadań zawodów II i III stopnia;
  7. zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów, w tym pozyskiwanie sponsorów i darczyńców;
  8. zamieszczanie na stronie internetowej informacji niezbędnych dla uczestników zawodów poszczególnych etapów;
  9. zapewnienie warunków logistycznych do przeprowadzenia zawodów  III stopnia;
  10. organizacja przebiegu i przeprowadzenie zawodów III stopnia oraz ich uroczystego zakończenia;
  11. prowadzenie rozliczeń finansowych;
  12. rozpatrywanie odwołań zawodników związanych z kwalifikacją do zawodów III stopnia oraz zawodami III stopnia, o których mowa w § 6;
  13. składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych do MEN;
  14. przechowywanie dokumentacji zawodów II i III stopnia zgodnie z zasadami archiwizowania;
 7. Komitet Główny Olimpiady Geograficznej jako bezpośredni wykonawca zadania ma prawo do:
  1. powoływania spośród członków Komitetu zespołów do realizacji konkretnych celów, w tym Komisji Zadań, która wybiera autorów, przygotowuje zadania i organizuje ich recenzowanie;
  2. zatwierdzania składów Komitetów Okręgowych;
  3. podejmowania decyzji dotyczących zasad kwalifikowania uczestników do części pisemnej zawodów II stopnia na podstawie osiągniętych wyników;
  4. weryfikacji oceny zadań pisemnych zawodów II stopnia;
  5. kwalifikowania najlepszych w całej Polsce zawodników zawodów II stopnia do zawodów III stopnia;
  6. powoływania jury zawodów III stopnia;
  7. przyznawania tytułu finalisty oraz tytułu laureata Olimpiady Geograficznej;
  8. unieważnienia lub nakazania powtórzenia zawodów w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości, np. istotnego naruszenia regulaminu zawodów, złamania zasady tajności;
  9. wykluczenia z udziału w zawodach uczestników łamiących regulamin Olimpiady;
  10. rozpatrywania odwołań i rozstrzygania sporów związanych z przebiegiem Olimpiady;
  11. Komitet Główny może wydawać zawodnikom dyplomy, przyznać nagrody, ponadto może ustanowić i nadać odznakę lub medal Olimpiady;
  12. Komitet Główny Olimpiady Geograficznej ma wyłączne prawo do przyznawania honorowej „Odznaki imienia Pani Profesor Anny Dylikowej”.

 

2.3.   Komitety Okręgowe

 1. Komitet Główny powołuje Komitety Okręgowe Olimpiady Geograficznej , dbając o to, by w ich składzie znaleźli się pracownicy wyższych uczelni z terenu działania danego komitetu, dydaktycy, doradcy metodyczni, nauczyciele oraz osoby z doświadczeniem organizacyjnym.
 2. Komitety Okręgowe Olimpiady Geograficznej przeprowadzają zawody II stopnia, w tym w szczególności:
  1. dokonują oceny prac pisemnych zawodów I stopnia uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia przez Komisje Szkolne;
  2. powołują jury zawodów II stopnia;
  3. ogłaszają wyniki kwalifikacji do części pisemnej zawodów II stopnia;
  4. odpowiadają za zachowanie tajności zadań zawodów II stopnia po otrzymaniu ich od Komitetu Głównego;
  5. zapewniają logistykę niezbędną do przeprowadzenia zawodów II stopnia, po uzgodnieniu warunków przeprowadzenia zawodów z Komitetem Głównym;
  6. przeprowadzają zawody wg opracowanej przez Komitet Główny instrukcji;
  7. kwalifikują najlepszych uczestników zawodów pisemnych do zawodów ustnych II stopnia zgodnie z opracowanymi przez Komitet Główny zasadami;
  8. ogłaszają wyniki uzyskane przez zawodników oraz upubliczniają prawidłowe odpowiedzi w czasie i miejscu uprzednio ogłoszonym zawodnikom przed rozpoczęciem części pisemnej zawodów;
  9. w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Komitetu Głównego , rozpatrują odwołania zawodników związane z zawodami II stopnia, o których mowa w § 6;
  10. przekazują prace pisemne uczestników części ustnej zawodów II stopnia do weryfikacji przez Komitet Główny;
  11. przechowują prace uczniów niezakwalifikowanych do części ustnej zawodów II stopnia do końca danej edycji olimpiady;
  12. sporządzają dokumentację merytoryczną zawodów oraz rozliczenie i dokumentacje finansową zawodów II stopnia i przekazują je do Komitetu Głównego w terminach określonych przez Komitet Główny;
 3.  Ponadto, Komitety Okręgowe Olimpiady Geograficznej:
  1. współpracują ze szkołami i nauczycielami geografii na obszarze swojej działalności w celu upowszechnienia Olimpiady;
  2. nadzorują przebieg zawodów I stopnia i sporządzają zestawienia zbiorcze z przebiegu zawodów I stopnia na terenie działalności Komitetu Okręgowego.

 

2.4.   Komisje Szkolne

 1. Dyrektorzy szkół powołują Komisje Szkolne do przeprowadzenia zawodów I stopnia;
 2. w skład Komisji Szkolnych wchodzą minimum 3 osoby, w tym dyrektor szkoły, w której przeprowadzane są zawody, lub jego zastępca (pełniący rolę przewodniczącego Komisji Szkolnej odpowiedzialnego za organizację zawodów I stopnia w danej szkole) oraz nauczyciele geografii lub przedmiotów pokrewnych. Dopuszcza się możliwość powstawania komisji międzyszkolnych;
 3. jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie organizuje się danych zawodów, uczeń może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez Komitet Okręgowy;
 4. Komisje Szkolne odpowiedzialne są za przeprowadzenie zawodów I stopnia, w tym w szczególności:
  1. dokonanie prekwalifikacji uczniów do pisania pracy I stopnia w drodze testu lub rozmowy ustnej;
  2. zgłoszenie do macierzystego Komitetu Okręgowego danych uczniów zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Geograficznej;
  3. ocenę prac I stopnia przygotowanych przez uczniów, zgodnie z kryteriami opracowanymi przez Komitet Główny, w wyznaczonym przez Komitet Główny terminie;
  4. ogłoszenie wyników zawodów I stopnia;
  5. przekazanie protokołu z zawodów I stopnia do macierzystego Komitetu Okręgowego wraz z pracami uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia.

Rozdział II – Organizacja olimpiady

§ 3. Uczestnicy olimpiady

3.1.  W zawodach Olimpiady Geograficznej mogą uczestniczyć uczniowie, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 r. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.), na warunkach tam określonych.

 

3.2.  By wziąć udział w Olimpiadzie Geograficznej uczeń powinien zgłosić się do nauczyciela geografii w macierzystej szkole. Jeżeli w jego szkole nie organizuje się danych zawodów, uczeń powinien zgłosić się do właściwego terytorialnie Komitetu Okręgowego, który wskaże szkołę organizującą zawody I stopnia.

 

3.3.  Uczestnicy Olimpiady Geograficznej zobowiązani są do:

 1. wykonywania zadań odpowiedniego stopnia zawodów;
 2. przestrzegania regulaminu zawodów i terminarza;
 3. godnego i właściwego zachowania w czasie zawodów, tj. w szczególności nie używanie alkoholu, tytoniu, środków odurzających (w przypadku naruszenia tego punktu uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani, a uzyskane nagrody i przywileje mogą zostać odebrane decyzją Komitetu Okręgowego lub Komitetu Głównego);
 4. informowania organizatora zawodów odpowiedniego stopnia (Komisja Szkolna, Komitet Okręgowy, Komitet Główny) o istotnych kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza w nagłych wypadkach;
 5. dopełnienia formalności, o których są informowani przez organizatora zawodów odpowiedniego stopnia.

 

3.4.  Uczestnicy mają prawo do:

 1. otrzymania zaświadczenia o udziale w zawodach olimpijskich wydawanych przez komisję lub komitet organizujący dany etap zawodów;
 2. korzystania z przywilejów ustanawianych przez senaty wyższych uczelni;
 3. zakwaterowania, wyżywienia i zwrotu kosztów przejazdu na zawody II i III stopnia według najniższych stawek, z uwzględnieniem dostępnych ulg ustawowych i handlowych;
 4. zwolnienia z zajęć szkolnych na czas zawodów, o ile odrębne przepisy to dopuszczają;
 5. składania odwołań od decyzji jury zgodnie z par. 6 niniejszego regulaminu.

§ 4. Organizacja zawodów

4.1.  Zawody Olimpiady Geograficznej mają charakter indywidualny, udział w Olimpiadzie jest dobrowolny.

 

4.2.  Za całokształt przeprowadzenia zawodów odpowiada Komitet Główny Olimpiady Geograficznej.

 

4.3.  Komitet Główny określa terminy dla każdej edycji olimpiady i ogłasza je na stronie internetowej Olimpiady Geograficznej.

 

4.4.  Uczestników zawodów obowiązuje znajomość materiału obejmującego i poszerzającego treści podstawy programowej dla przedmiotu geografia, przewidzianego w ramowym planie nauczania oraz umiejętność wykorzystania obserwacji, literatury, materiałów kartograficznych, statystycznych itp., umiejętność formułowania wniosków, posługiwania się terminologią naukową.

 

4.5.  Zawody indywidualne są trójstopniowe. Ocena zawodników na każdym etapie jest niezależna. Na wyniki zawodów II stopnia nie wpływa suma punktów zdobyta w zawodach I stopnia, na wyniki zawodów III stopnia nie wpływają wyniki zawodów I oraz II stopnia.

 1.  Zawody I stopnia (szkolne)
  1. zawody I stopnia organizowane są w szkołach przez Komisje Szkolne;
  2. w zawodach I stopnia wymagany jest od uczniów zakres oraz poziom wiedzy i umiejętności, który odpowiada zapisom podstaw programowych przedmiotu geografia dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych (zakres podstawowy i rozszerzony) oraz wygaszanych szkół starego systemu edukacji – gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (zakres podstawowy i rozszerzony), wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu;
  3. Zawody I stopnia polegają na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności uczniów przez Komisję Szkolną. Etap wstępny przeprowadza się nie później niż do końca września każdego roku. Dopuszcza się formy rozmowy kwalifikacyjnej lub sprawdzianu pisemnego opracowanego przez Komisję Szkolną (do wyboru przez Komisję Szkolną);
  4. Komisje Szkolne mają obowiązek, w terminie wskazanym przez Komitet Główny, nie krótszym niż do 30 września każdego roku, przesłać do Komitetów Okręgowych zgłoszenia uczniów do zawodów I stopnia według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Olimpiady Geograficznej;
  5. uczniowie, którzy pomyślnie przeszli etap wstępny sprawdzenia wiedzy i umiejętności samodzielnie wykonują pracę pisemną na jeden z tematów danej edycji Olimpiady, opartą na własnych obserwacjach i pomiarach oraz/lub studium literatury. Uczniowie mogą korzystać z konsultacji nauczyciela/opiekuna pracy, szczególnie w zakresie metod pracy;
  6. tematy prac każdej edycji Olimpiady ogłaszane są przez Komitet Główny;
  7. szczegółowe wytyczne do przygotowania prac zawodów I stopnia Komitet Główny publikuje na swojej stronie internetowej;
  8. uczniowie mają obowiązek terminowo przekazać do oceny Komisjom Szkolnym gotowe prace w formie wydruku oraz w formie elektronicznej. Termin oddania prac jest określany przez Komitet Główny dla danej edycji Olimpiady i zamieszczany na stronie internetowej Olimpiady w poprzedzającym roku szkolnym;
  9. Komitet Główny do 31 października publikuje na stronie internetowej Kartę Oceny Pracy. Wypełniona przez Komisję Szkolną karta jest podstawą kwalifikacji ucznia do zawodów drugiego stopnia;
  10. prace ocenia Komisja Szkolna według instrukcji Komitetu Głównego. Autorzy prac, które uzyskały co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia, są kwalifikowani do zawodów II stopnia;
  11. Komisje Szkolne mają obowiązek ogłosić wyniki zawodów I stopnia oraz przesłać do Komitetów Okręgowych prace (w formie wydruku oraz elektronicznej) uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz z Kartami Oceny Pracy podpisanymi przez przewodniczącego Komisji Szkolnej;
  12. dokumentację zawodów I stopnia stanowi protokół sporządzany przez Komisję Szkolną zgodnie z wzorem udostępnionym przez Komitet Główny;
  13. Przewodniczący Komisji Szkolnej przesyła, na adres e-mail właściwego Komitetu Okręgowego, protokół zawodów szkolnych w wersji elektronicznej. Formularze protokołów zamieszczane są na stronie internetowej Olimpiady;
  14. wraz z przesyłaną przez Komisję Szkolną do Komitetu Okręgowego pracą, należy załączyć zgodę ucznia (oraz przedstawiciela ustawowego w przypadku uczniów niepełnoletnich) na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Komitety Okręgowe i Komitet Główny Olimpiady Geograficznej dla celów postępowania kwalifikacyjnego, organizacji i dokumentowania przebiegu zawodów Olimpiady Geograficznej, a także na publikowanie wyników zawodów, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnej ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej Olimpiady.
 2.  Zawody II stopnia (okręgowe):
  1. w zawodach II stopnia od uczniów jest wymagany zakres oraz poziom wiedzy i umiejętności, który odpowiada zapisom podstaw programowych przedmiotu geografia dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych (zakres podstawowy i rozszerzony) oraz wygaszanych szkół starego systemu edukacji – gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (zakres podstawowy i rozszerzony), niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu. Wykaz sugerowanej literatury zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu, przy czym zakres zadań zawodów II stopnia nie ogranicza się do proponowanej literatury;
  2. zawody II stopnia są przeprowadzane przez Komitety Okręgowe według opracowanej przez Komitet Główny instrukcji;
  3. zawody II stopnia składają się z trzech części: weryfikacji nadesłanych prac I stopnia, części pisemnej oraz części ustnej;
  4. pierwszą częścią zawodów II stopnia jest weryfikacja oceny prac pisemnych przez Komitety Okręgowe;
  5. w celu ujednolicenia sposobu stosowania poszczególnych kryteriów, prace nadesłane przez Komisje Szkolne są ponownie sprawdzane przez Komitety Okręgowe według Karty Oceny Pracy;
  6. Komitety Okręgowe kwalifikują do części pisemnej zawodów tych uczniów, których prace po weryfikacji osiągnęły ustalony przez Komitet Główny próg punktowy. Wynik weryfikacji nie jest wliczany do dalszej części zawodów II stopnia;
  7. listę uczniów zakwalifikowanych do części pisemnej wraz z informacją o miejscu i terminie przeprowadzania części pisemnej i ustnej zawodów II stopnia, Komitety Okręgowe zamieszczają do 20 grudnia na własnych stronach internetowych lub na stronie internetowej Komitetu Głównego;
  8. zawodnicy dopuszczeni do zawodów pisemnych II stopnia przesyłają do 15 stycznia do Komitetu Okręgowego ankietę osobową. Wzór ankiety jest zamieszczony na stronie internetowej Komitetu Głównego;
  9. Przewodniczący Komitetu Okręgowego lub wskazany przez niego członek Komitetu Okręgowego rozpatruje ew. odwołania od punktacji przyznanej w ramach weryfikacji oceny pracy;
  10. zawody części pisemnej i ustnej II stopnia odbywają się w lutym, w terminie uzgodnionym z MEN w ciągu 2 dni, w warunkach kontrolowanej samodzielności;
  11. w części pisemnej uczestnicy rozwiązują test składający się z zadań otwartych i zamkniętych, w części ustnej – odpowiadają na pytania quizu multimedialnego oraz przedstawiają przed jury wypowiedź ustną na wylosowany temat;
  12. zadania oceniane są przez jury zawodów II stopnia. W części pisemnej oraz quizie multimedialnym zadania oceniane są niezależnie przez 2 jurorów;
  13. wyniki zawodów II stopnia są zatwierdzane przez przewodniczącego jury;
  14. Komitety Okręgowe ogłaszają wyniki zawodów pisemnych oraz informację o dopuszczeniu do zawodów ustnych w miejscu organizacji zawodów (oraz mogą na swojej stronie internetowej) w dniu przeprowadzenia części pisemnej zawodów, w czasie i miejscu uprzednio ogłoszonym zawodnikom przed rozpoczęciem części pisemnej zawodów;
  15. Komitety Okręgowe kwalifikują do zawodów ustnych od 20% do 30% najlepszych uczestników zawodów pisemnych, którzy równocześnie spełnili ustalone przez Komitet Główny kryterium minimalnej liczby punktów (sumarycznej i z każdej części zawodów pisemnych);
  16. Komitety Okręgowe, w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Komitetu Głównego, rozpatrują ew. odwołania od decyzji o kwalifikacji do części ustnej zawodów II stopnia;
  17. oceny wypowiedzi ustnej dokonuje jury; jego członkowie oceniają wypowiedzi indywidualnie. Wypowiedź ustna jest oceniana niezależnie przez 4 jurorów. Część ustna zawodów jest otwarta dla publiczności;
  18. Komitety Okręgowe ogłaszają wyniki całościowe zawodów II stopnia w miejscu organizacji zawodów (mogą również na swojej stronie internetowej) w dniu przeprowadzenia części ustnej zawodów. Jednocześnie informują uczestników, że prace pisemne zawodników startujących w części ustnej zawodów II stopnia są weryfikowane w celu ujednolicenia sposobu oceny prac w skali kraju przez Komitet Główny, który na tej podstawie kwalifikuje najlepszych w całej Polsce zawodników na zawody III stopnia;
  19. podczas zawodów II stopnia uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych, telefonów komórkowych, komputerów itp. ani korzystać z pomocy innych uczestników, poza każdorazowo ściśle określonymi przypadkami;
  20. Komitet Okręgowy może wyrazić zgodę na udział w zawodach II stopnia ucznia, który został dopuszczony w poprzednim roku do zawodów II stopnia, ale z ważnych powodów nie wziął w nich udziału, pod warunkiem, że udokumentowany wniosek ucznia wpłynął nie później niż w ciągu 14 dni po zawodach, w których uczeń nie mógł wziąć udziału. Komitet Okręgowy, po rozpatrzeniu wszystkich wniosków przekazuje odpowiednią informację do Komitetu Głównego;
  21. dokumentację zawodów II stopnia stanowią: protokół z weryfikacji prac I stopnia sporządzany przez Komitet Okręgowy zgodnie z wzorem udostępnionym przez Komitet Główny, protokół z zawodów pisemnych i ustnych II stopnia sporządzany przez Komitet Okręgowy zgodnie z wzorem udostępnionym przez Komitet Główny oraz protokoły komisji weryfikującej prace uczniów uczestniczących w zawodach ustnych II stopnia powoływanej przez Komitet Główny.
 3.  Zawody III stopnia (zawody finałowe):
  1. zawody III stopnia organizowane są przez Komitet Główny Olimpiady Geograficznej;
  2. zawody odbywają się w kwietniu, w terminie uzgodnionym z MEN w ciągu 4 dni, w warunkach kontrolowanej samodzielności;
  3. W zawodach III stopnia wymagany jest zakres oraz poziom wiedzy i umiejętności niezbędny do uzyskania najwyższej oceny na egzaminie maturalnym w wersji rozszerzonej oraz wykraczający poza zakres wynikający z zapisów podstaw programowych przedmiotu geografia dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych (zakres podstawowy i rozszerzony) oraz wygaszanych szkół starego systemu edukacji – gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (zakres podstawowy i rozszerzony). Wskazana jest też znajomość bieżących wydarzeń społeczno-politycznych i zjawisk przyrodniczych w Polsce i na świecie. Wykaz sugerowanej literatury zamieszczony w załączniku nr 1 do Regulaminu, przy czym zakres pytań zawodów III stopnia nie ogranicza się do proponowanej literatury;
  4. prawo do przystąpienia do zawodów III stopnia przysługuje uczniom, którzy w danym roku zostali dopuszczeni do tych zawodów przez Komitet Główny na podstawie wyników zawodów II stopnia (90-125 zawodników, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali kraju, pod warunkiem, że jednocześnie uzyskali oni co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia podczas zawodów II stopnia) oraz tym uczniom, którzy nabyli to uprawnienie w poprzednim roku, a nie wystartowali z powodów losowych lub udziału w innej Olimpiadzie, na podstawie decyzji wydanej przez Komitet Główny;
  5. zawody III stopnia składają się z części pisemnej, obowiązkowych zajęć terenowych oraz części ustnej;
  6. w części pisemnej uczestnicy rozwiązują zadania na które składają się pytania otwarte i testy wyboru, a w części ustnej – odpowiadają na pytania quizu multimedialnego oraz przedstawiają przed jury wypowiedź ustną na zadany temat. W części pisemnej oraz quizie multimedialnym zadania oceniane są niezależnie przez 2 jurorów. Wypowiedź ustna jest oceniana niezależnie przez 4 jurorów;
  7. Komitet Główny na podstawie wyników części pisemnej zawodów III stopnia podejmuje decyzję o dopuszczeniu od 15 do 25 % najlepszych zawodników do ustnej części zawodów i po rozkodowaniu prac ogłasza decyzję o zakwalifikowaniu najlepszych uczestników części pisemnej zawodów III stopnia do dalszej części zawodów;
  8. warunkiem dopuszczenia do części ustnej zawodów jest udział we wszystkich elementach zawodów, przy czym uczeń może decyzją Prezydium Komitetu Głównego zostać zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach terenowych z ważnych powodów, w szczególności w razie choroby lub wypadku, w sytuacji pokrywania się terminu zajęć terenowych ze startem ucznia w innej olimpiadzie lub niepełnosprawności uczestnika obiektywnie uniemożliwiającej udział w zajęciach terenowych;
  9. tytuł finalisty otrzymuje zawodnik niezakwalifikowany do części ustnej, który w części pisemnej zawodów III stopnia uzyskał co najmniej 50% punktów liczonych ze średniej wyników uzyskanych przez trzech najlepszych zawodników tej części zawodów;
  10. Komitet Główny na podstawie wyników zawodów ustnych podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania uczestnikom zawodów tytułu laureata. W przypadku nieprzyznania tytułu laureata uczestnik zakwalifikowany do części ustnej otrzymuje tytuł finalisty;
  11. Komitet Główny wydaje finalistom i laureatom zaświadczenia według wzoru określonego w załączniku do obowiązującego aktu wykonawczego regulującego funkcjonowanie olimpiad;
  12. wyniki wszystkich części zawodów III stopnia są zatwierdzane przez Komitet Główny;
  13. jeżeli uczeń zakwalifikowany do zawodów III stopnia z ważnych powodów nie może wziąć udziału w tych zawodach, Komitet Główny może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na udział tego ucznia w zawodach III stopnia w roku następnym;
  14. dokumentację zawodów III stopnia stanowi protokół zawodów sporządzany przez Komitet Główny.

 

4.6.  Drużynowy konkurs terenowy

 1.  podczas zawodów III stopnia może być zorganizowany dodatkowy konkurs terenowy o charakterze drużynowym;
 2.   wszyscy uczniowie biorący udział w zawodach III stopnia obowiązkowo uczestniczą w drużynowym konkursie terenowym, przy czym uczeń może decyzją Prezydium Komitetu Głównego zostać zwolniony z obowiązku udziału w tym konkursie z ważnych powodów, w szczególności w razie choroby lub wypadku, w sytuacji pokrywania się terminu konkursu ze startem ucznia w innej olimpiadzie lub niepełnosprawności uczestnika obiektywnie uniemożliwiającej udział w konkursie;
 3.  uczniowie w drużynach kilkuosobowych wykonują zadanie terenowe przygotowane przez Komitet Główny;
 4.  wyniki zawodów drużynowych nie są wliczane do punktacji indywidualnej;
 5.  drużyny wyłaniane są na podstawie losowania.

 

§ 5. Przepisy szczegółowe

5.1.  Uczniowie posiadający orzeczenie o stanie zdrowia mogącym mieć wpływ na ocenę wykonanej przez ucznia pracę (np. uczniowie z dysleksją lub dysgrafią) mają obowiązek przedstawić stosowne zaświadczenie przed częścią pisemną zawodów odpowiednio II lub III stopnia.

 

5.2. W przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub wypadku losowego, uczestnikowi zawodów przysługują uprawnienia opisane w § 4, w zależności od stopnia zawodów, na którym wystąpi nagłe zachorowanie lub wypadek losowy.

 

5.3. Organizator dołoży starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób niepełnosprawnych (dążenie do organizacji zawodów w pomieszczeniach łatwo dostępnych, organizacja noclegu w miejscu dostępnym), przy czym możliwość udziału w zajęciach terenowych uzależniona będzie każdorazowo od stopnia niepełnosprawności uczestnika zawodów. Niepełnosprawny uczestnik zobowiązany jest do poinformowania organizatora o stopniu niepełnosprawności niezwłocznie po zakwalifikowaniu do zawodów pisemnych odpowiednio II lub III stopnia w celu potwierdzenia możliwości zapewnienia odpowiednich warunków przeprowadzenia zawodów.

 

5.4.  W przypadku pokrywania się terminu zawodów olimpiad, w których dany uczeń bierze udział, zobowiązany on jest do poinformowania Komitetu Okręgowego/Głównego o zaistniałym fakcie w celu uzgodnienia możliwości startu w Olimpiadzie Geograficznej i innej olimpiadzie tylko i wyłącznie, gdy informację o uczestnictwie w innych olimpiadach umieścił w ankiecie osobowej. Jeżeli w określonej sytuacji istnieje możliwość przeprowadzenia danej części zawodów z zachowaniem zasady tajności, Komitet Główny podejmuje decyzję pozytywną i w przypadku zawodów II stopnia wysyła swego obserwatora. W przeciwnym przypadku uczniowi przysługuje prawo do przeniesienia startu na rok kolejny tak jak w przypadku nieobecności na zawodach z ważnych powodów losowych, zgodnie z punktami 4.4.b.xix. oraz 4.4.c.xiii.

 

5.5.  Prace uczniów podczas zawodów I stopnia oraz podczas weryfikacji w zawodach II stopnia mogą zostać zdyskwalifikowane, jeżeli jury stwierdzi, że są plagiatem.

 

5.6.  W przypadku nieregulaminowego zachowania w czasie zawodów II i III stopnia, jurorzy dyżurujący na sali opisują okoliczności zachowania. Decyzja o ewentualnej dyskwalifikacji jest podejmowana przez odpowiedni Komitet Okręgowy lub Komitet Główny już po zakończeniu danej części zawodów.

 

5.7.  W przypadku rażącego naruszenia regulaminu Olimpiady zawodnik może zostać zdyskwalifikowany, a uzyskane tytuły, nagrody i przywileje mogą zostać odebrane decyzją Komitetu Okręgowego lub Komitetu Głównego.

 

5.8.  Warunkiem przystąpienia do zawodów Olimpiady Geograficznej jest zaznajomienie się i zaakceptowanie przez ucznia regulaminu oraz podpisanie przez ucznia i jego opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich) zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

§ 6. Tryb odwoławczy

6.1.  Uczestnik, który uważa, że wynik, jaki uzyskał w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu, ma prawo złożenia odwołania. Odwołanie takie musi być złożone w sposób pisemny, z podaniem konkretnych zastrzeżeń dotyczących decyzji jury.

 

6.2.  Odwołania od decyzji dotyczącej kwalifikacji do udziału w zawodach pisemnych II i III stopnia uczeń składa w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia listy zakwalifikowanych odpowiednio do przewodniczącego Komitetu Okręgowego lub Głównego.

 

6.3.  Odwołanie od decyzji jury dotyczącej oceny części pisemnej składa się w ciągu 1 godziny od ogłoszenia wyników zawodów danego stopnia i upublicznienia poprawnych odpowiedzi– w przypadku zawodów II stopnia do Przewodniczącego Jury zawodów II stopnia, zawodów III stopnia do Przewodniczącego Komisji Odwołań zawodów III stopnia. O wyniku odwołania uczestnik jest informowany w uzgodniony przy składaniu odwołania sposób, nie później niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem części ustnej zawodów.

 

6.4.  Za wyjątkiem odwołania w trybie, o którym mowa w pkt. 6.3 powyżej, odwołanie od decyzji dotyczącej kwalifikacji składa uczeń na piśmie, przesyłając na adres odpowiedniego Komitetu Olimpiady Geograficznej (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w siedzibie Komitetu. Odwołanie takie powinno również zostać przekazane na adres e-mailowy danego Komitetu. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe.

 

6.5. Odwołania dotyczące kwalifikacji do części pisemnej zawodów II stopnia rozpatruje Przewodniczący Komitetu Okręgowego lub wskazany przez niego członek Komitetu Okręgowego, udzielając odpowiedzi w terminie do 14 dni od daty otrzymania odwołania na adres e-mail wskazany w odwołaniu. W przypadku zasadności odwołania zawodnik zostaje zakwalifikowany do części pisemnej zawodów II stopnia i poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną.

 

6.6.  Komitet Główny powołuje Komisję Odwołań, która zapoznaje się z materiałami niezbędnymi do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu od wyników kwalifikacji do zawodów III stopnia, ustala stan faktyczny i przedstawia Przewodniczącemu Komisji Odwołań wnioski w celu udzielenia odpowiedzi. Przewodniczący udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. Odpowiedź przekazywana jest zainteresowanemu na wskazany przez niego adres e-mailowy. W przypadku zasadności odwołania zawodnik zostaje zakwalifikowany do części pisemnej zawodów II stopnia i poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną.

 

6.7. Nie można odwoływać się od treści zadań, ani przyjętego schematu oceniania zadań.

§ 7. Rejestracja przebiegu zawodów okręgowych (II stopnia) i centralnych (III stopnia)

7.1.  Zawody ustne Olimpiady Geograficznej II i III stopnia są oceniane jawnie w obecności publiczności. Protokół zawodów ustnych wraz z kartami ocen poszczególnych jurorów jest przechowywany w dokumentacji zawodów przez 2 lata. Dostęp do dokumentacji mają w Komitetach Okręgowych sekretarze i przewodniczący Komitetów Okręgowych a w Komitecie Głównym pracownicy biura i upoważnieni przez Przewodniczącego Komitetu jego członkowie.

 

7.2.  Wyniki zawodów ustnych są podpisywane przez przewodniczącego jury.

 

7.3.  Prace zawodów I stopnia uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani do części pisemnej zawodów II stopnia Olimpiady, są przechowywane w Komitetach Okręgowych do zakończenia zawodów II stopnia.

 

7.4.  Prace pisemne zawodów II stopnia, uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki i zostali dopuszczeni do zawodów ustnych są przekazywane do Komitetu Głównego i tam, po weryfikacji, przechowywane przez 2 lata.

 

7.5.  Prace pisemne zawodów III stopnia są przechowywane przez Komitet Główny przez 2 lata.

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

§ 8. Nagrody i uprawnienia

8.1.  Zasady przyznawania tytułów finalisty i laureata przedstawiono w pkt. 4.5.c., dotyczącym zawodów III stopnia.

 

8.2.  Zawodnicy, którzy nie uzyskali tytułu finalisty lub laureata, otrzymują zaświadczenie o udziale w zawodach III stopnia według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu

 

8.3.  Uprawnienia laureatów i finalistów określa Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 1457, z późn.zm.) albo inny obowiązujący akt prawa.

 

8.4.  Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata lub finalisty jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

 

8.5.  Laureaci Olimpiady Geograficznej, w miarę możliwości jakimi dysponuje organizator, mogą otrzymać nagrody książkowe i rzeczowe.

 

8.6.  Finaliści Olimpiady Geograficznej mogą, w miarę możliwości organizatora, otrzymać nagrody książkowe.

 

8.7.  Komitet Główny Olimpiady Geograficznej w miarę możliwości nagradza uczestników zawodów III stopnia dyplomami, może ponadto ustanowić i nadać odznakę lub medal olimpiady.

 

8.8.  Komitet Główny, w miarę możliwości, może nagradzać nauczycieli, działaczy Komitetów Okręgowych oraz Komitetu Głównego.

Rozdział IV – Olimpiada i zawody międzynarodowe

§ 9. Udział w olimpiadzie i zawodach międzynarodowych

9.1.  Najlepsi zawodnicy Olimpiady Geograficznej, z uwzględnieniem innych kryteriów kwalifikacji, o których mowa w pkt. 9.2 i 9.3, mogą brać udział w zawodach i olimpiadach międzynarodowych. Warunki uczestniczenia w zawodach i olimpiadach międzynarodowych określa ich organizator i Komitet Główny Olimpiady Geograficznej.

 

9.2.  Komitet Główny, na podstawie wyników zawodów III stopnia Olimpiady Geograficznej i dodatkowych zajęć sprawdzających znajomość języka angielskiego (oficjalnego języka Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej) oraz umiejętności pracy terenowej, wyłania uczestników Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej organizowanej pod auspicjami Międzynarodowej Unii Geograficznej. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne ogłaszane są przed zawodami III stopnia. 4 najlepszych uczestników (łącznie wyniki zawodów III stopnia i dodatkowych kryteriów kwalifikacji) otrzymuje prawo reprezentowania Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej.

 

9.3.  W miarę możliwości finansowych, Komitet Główny na podstawie wyników zawodów III stopnia Olimpiady Geograficznej oraz innych ustalonych przez Komitet Główny i organizatora zawodów kryteriów, ma prawo kwalifikować uczestników Olimpiady Geograficznej również na inne niż Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna, o której mowa w pkt. 9.2. międzynarodowe olimpiady i zawody z obszarów objętych nauczaniem geografii.

 

9.4.  Uczestnikowi Olimpiady/zawodów międzynarodowych przysługuje:

 1. opłacenie kosztów udziału w Olimpiadzie/zawodach;
 2. opłacenie kosztów przejazdów/przelotów, zakwaterowania, wyżywienia;
 3. ubezpieczenie KL/NNW na czas związany z przejazdami i pobytem związanym z zawodami;
 4. w miarę możliwości, dofinansowanie do objazdu terenowego.

 

9.5.  Uczestnik Olimpiady/zawodów międzynarodowych ma obowiązek:

 1. godnego reprezentowania Polski;
 2. przygotowania wszelkich niezbędnych opracowań, prezentacji, itp. wymaganych od uczestników Olimpiady/zawodów międzynarodowych;
 3. uczestnictwa we wszelkich warsztatach i/lub obozach przygotowawczych związanych z wyjazdem na Olimpiadę/zawody międzynarodowe;
 4. stosowania się do poleceń opiekuna grupy z ramienia Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej.

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§ 10. Postanowienia końcowe

Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem.

Załącznik nr 1

Literatura polecana dla uczniów startujących w Olimpiadzie Geograficznej:

 

A)   Ogólna

 • Długosz Z., Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi, PWN, Warszawa 2012
 • Flis J., Szkolny słownik geograficzny, WSiP, Warszawa 1986
 • Kelly K., Geography, Macmillan, Oxford 2009
 • Waugh D., Geography: An Integrated Approach, Nelson Thornes, Cheltenham 2009

B)   Metody badań geograficznych

 • Mietelski J., Astronomia w geografii, PWN, Warszawa, 2013
 • Czapliński P., Rachwał T., Tobolska A., Uliszak R. Geografia gospodarcza. Przewodnik do ćwiczeń. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2013.
 • Pasławski J. red., Wprowadzenie do kartografii i topografii, Nowa Era, Warszawa 2006
 • Żyszkowska W., Spallek W., Borowicz D., Kartografia tematyczna, PWN, Warszawa, 2012
 • Kossowska-Cezak U., Wstęp do meteorologii i klimatologii, Wyd. UW, Warszawa 2000.
 • Richling A. (red.), Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

C) Geografia fizyczna i geologia

 • van Andel T., Nowe spojrzenie na starą planetę, PWN, Warszawa 2010
 • Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa, 2010
 • Chełmicki W., Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa 2013
 • Flis J., Wstęp do geografii fizycznej, WSiP, Warszawa 1988
 • Hillel D., Gleba w środowisku, PWN, Warszawa 2012
 • Kostrowicki A., Geografia biosfery, PWN, Warszawa, 1999
 • Kożuchowski K., Klimat Polski. Nowe spojrzenie, PWN, Warszawa 2011
 • Kożuchowski K. red., Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa 2013
 • Książkiewicz M., Geologia dynamiczna, Wyd. Geol., Warszawa, 1979
 • Makowski J., Geografia fizyczna świata, PWN, Warszawa, 2012
 • Matuszkiewicz J., Zespoły leśne Polski, PWN, Warszawa 2007
 • Migoń P., Geomorfologia, PWN, Warszawa 2012
 • Richling A., Ostaszewska K. (red.), Geografia fizyczna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Stanley S., Historia Ziemi, PWN, Warszawa 2002
 • Stupnicka E., Geologia regionalna Polski, Wyd. UW, Warszawa 2007

D)   Geografia społeczno-ekonomiczna

 • Bański J., Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa 2006
 • Falkowski J., Kostrowicki J., Geografia rolnictwa świata, Warszawa 2005
 • Fierla I. red., Geografia gospodarcza Polski, PWE, Warszawa 2004
 • Fierla I. red., Geografia gospodarcza świata, PWE, Warszawa 2005
 • Fierla I. red., Geografia gospodarcza Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2011
 • Fierla I. red., Polska w Europie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, PWE, Waszawa 2011
 • Jędrusik M., Makowski J., Plit F., Geografia turystyczna świata, Wyd. UW, Warszawa 2010
 • Kałuski S., Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2017
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2008
 • Liszewski S. red., Geografia urbanistyczna, PWN, Warszawa 2012
 • Okólski M., Fihel A., Demografia, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 2012
 • Otok S., Geografia polityczna, PWN, Warszawa 2009
 • Rogacki H., Geografia społeczno-gospodarcza Polski, PWN, Warszawa 2007
 • Rykiel Z., Podstawy geografii politycznej, PWE, Warszawa 2005
 • Szymańska D., Geografia osadnictwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Sobczyński M., Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006.
 • Wieloński A., Geografia przemysłu, Wyd. UW, Warszawa 2005

E) Geografia regionalna

 • Czerny M., Łuczak R., Makowski J., Globalistyka, PWN, Warszawa 2007
 • Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2011
 • Kwiatek J., Lijewski T., Leksykon miast polskich, Wyd. Muza, Warszawa 1998
 • Łęcki W., Kanon krajoznawczy Polski, PTTK, Warszawa 2007 (www.kanon.pttk.pl)
 • Majewski A., Oceany i morza, PWN, Warszawa 1992
 • Makowski J. red., Geografia regionalna świata, PWN, Warszawa 2012
 • Richling A., Ostaszewska K. (red.), Geografia fizyczna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

F) Publikacje statystyczne

 • Cisoń P., Liceum w tablicach. Geografia. Poziom podstawowy i rozszerzony, PWN, Warszawa 2012
 • Mizerski W., Żukowski J., Żukowska J., Tablice szkolne. Geografia, Adamantan, Warszawa 2012
 • Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, Warszawa
 • Rocznik Statystyczny Województw, GUS, Warszawa
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej, GUS, Warszawa

G) Atlasy

 • Atlas geograficzny. Świat Polska, Nowa Era, Warszawa
 • Atlas demograficzny Polski, GUS, Warszawa
 • Atlas statystyczny Polski, GUS, Warszawa

H) Podręczniki (dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego) dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych oraz gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych do przedmiotu geografia, w szczególności dla liceum w zakresie rozszerzonym. Wykazy podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego znajdują się na stronie MEN: https://podreczniki.men.gov.pl/

 

Przedstawione powyżej książki stanowią przykłady rzetelnych podręczników i opracowań naukowych, nie są jedynymi publikacjami dostępnymi na rynku mogącymi stanowić źródło wiedzy dla uczestników zawodów Olimpiady Geograficznej. Zalecamy zachowanie ostrożności w traktowaniu materiałów i informacji udostępnianych w Internecie jako wiarygodnego merytorycznie źródła informacji naukowej.

 

Ponadto, zalecane jest zapoznanie się przez uczestników z testami z poprzednich edycji Olimpiady, a także przykładowymi pracami zawodów I stopnia, zamieszczonymi na stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl.

Załącznik nr 2

WZÓR

 

Komitet Główny

Olimpiady Geograficznej

(adres Komitetu Głównego)

 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE

 

 

 

Imię Nazwisko

 

 

urodzony (data urodzenia) w (miejscowość)

uczeń kl. (klasa)    (nazwa i adres szkoły)

 

brał udział w zawodach III stopnia (numer olimpiady) Olimpiady Geograficznej przeprowadzonych w dniach (dzień, miesiąc, rok) w (miejscowość).

 

 

 

 

 

 

 

Nr

 

(podpis i pieczęć Przewodniczącego

Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej)

 

 

 

(miejscowość, data)