L Olimpiada Geograficzna

Rok szkolny 2023/2024
LOGO50

Do pobrania

 

Temat A – Możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii w wybranej gminie  Opis tematu Karta oceny pracy
Temat B – Współczesne procesy depopulacji oraz ich oddziaływanie na środowisko geograficzne w wybranej gminie Opis tematu Karta oceny pracy
Temat C – Koncepcja rozwoju transportu rowerowego w wybranej gminie Opis tematu Karta oceny pracy
Temat D – Projekt jednodniowej wycieczki dotyczącej dziedzictwa kulturowego Opis tematu Karta oceny pracy

terminarz zawodów

Zawody I stopnia - szkolne

 • czerwiec 2023 r. – rozpoczęcie przygotowywania prac I etapu;
 • do 30 września 2023r. – przesłanie przez Komisje Szkolne do Komitetów Okręgowych listy uczniów biorących udział w zawodach I stopnia Olimpiady;
 • do 31 października 2023 r. – wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie ich Komisjom Szkolnym;
 • do 15 listopada 2023 r. – ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne oraz dostarczenie do Komitetu Okręgowego prac (w formie papierowej i elektronicznej) uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz z wypełnionymi Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I etapu oraz zgodami na przetwarzanie danych osobowych (decyduje data wpłynięcia pracy do Komitetu). Protokół zbiorczy należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres właściwego Komitetu Okręgowego. Wzory dokumentów są umieszczone na stronie internetowej.

Zawody II stopnia - okręgowe

 • do 18 grudnia 2023 r. – Komitety Okręgowe dokonują weryfikacji oceny prac uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia oraz ustalają listę osób dopuszczonych do części pisemnej zawodów. Listę uczniów zakwalifikowanych do części pisemnej oraz informację o miejscu i terminie przeprowadzenia części pisemnej i ustnej zawodów II stopnia, Komitety Okręgowe zamieszczają na własnych stronach internetowych lub stronie internetowej Komitetu Głównego;
 • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej – uczniowie mogą składać ewentualne odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych;
 • do 5 stycznia 2024 r. – Komitety Okręgowe rozpatrują ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do części pisemnej zawodów II stopnia i publikują ostateczną listę zakwalifikowanych osób;
 • 10-11 lutego 2024 r. – część pisemna (10 lutego) i ustna (11 lutego) zawodów II stopnia.

Zawody III stopnia - finałowe

 • luty–marzec 2024 r. – Komitet Główny weryfikuje prace pisemne zawodów II stopnia i na zebraniu plenarnym kwalifikuje uczniów do zawodów III stopnia Olimpiady Geograficznej;
 • do 15 marca 2024 r. – Komitet Główny ogłasza na stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów III stopnia;
 • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej mogą być składane do Komitetu Głównego ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do zawodów III stopnia;
 • 18-21 kwietnia 2024 r. – zawody finałowe L Olimpiady Geograficznej w Łodzi.

Obóz szkoleniowo-kwalifikacyjny

 • 24-26 maja 2024 r. – obóz szkoleniowo-kwalifikacyjny dla potencjalnych uczestników Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej.

Zawody międzynarodowe

 • czerwiec/lipiec 2024 r. – x Bałtycka Olimpiada Geograficzna w Toruniu;
 • sierpień 2024 r. – XX Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna w Dublinie.