Informacje o zawodach II stopnia – regulamin zawodów pisemnych

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zawodów pisemnych II etapu Olimpiady Geograficznej.

 

REGULAMIN ZAWODÓW PISEMNYCH

 1. Część pisemna obejmuje trzy zestawy zadań (trzy podejścia). Czas przeznaczony na wykonanie zestawu I wynosi 45 minut, zestawu II – 60 minut, zestawu III – 45 minut. Po każdym zestawie zadań jest przerwa ogłaszana przez Przewodniczącego Jury.
 2. Zawodnicy spóźnieni na rozpoczęcie kolejnych podejść nie będą wpuszczani na salę. Po zajęciu miejsc przez zawodników Przewodniczący Jury otwiera koperty z zadaniami, a następnie członkowie Jury rozdają komplety testów. Zadania wolno rozwiązywać dopiero na polecenie Przewodniczącego Jury.
 3. Wszystkie zadania należy wykonywać od razu w czystopisie. Należy pisać czarnym lub niebieskim długopisem lub piórem. Odpowiedzi wykonane ołówkiem będą dyskwalifikowane (nie dotyczy rysunków). Nie wolno używać korektora. W przypadku potrzeby zmiany wcześniej udzielonej odpowiedzi, należy ją wyraźnie skreślić i obok wpisać nową.
 4. Zawodnicy nie otrzymują żadnych indywidualnych wyjaśnień od członków Jury.
 5. Nie wolno mieć przy sobie żadnych materiałów geograficznych (notatek, książek, atlasów itp.), a także korzystać z urządzeń elektronicznych, w tym kalkulatorów, telefonów komórkowych i zegarków typu
 6. W czasie zawodów nie wolno udzielać pomocy, ani korzystać z cudzej pomocy. Uczestnicy zawodów nie mogą prowadzić rozmów między sobą, a także opuszczać swoich miejsc na sali. Zawodnik, który ukończył podejście przed upływem podanego czasu, może opuścić salę wcześniej, przekazując przedtem swoją pracę członkom Jury.
 7. Naruszenie przepisów w punktach 5. lub 6. spowoduje odliczenie od ogólnej oceny 5punktów albo, w razie powtórzenia się wykroczenia, wykluczenie zawodnika z dalszego udziału w zawodach.
 8. Na 5 minut przed terminem zakończenia każdego podejścia dany będzie sygnał ostrzegawczy. Następny – końcowy – sygnał oznacza bezwzględne zakończenie pracy. Nie wolno po nim dokonywać żadnych zmian, ani uzupełnień, a zestaw zadań należy bezzwłocznie oddać członkom Jury.
 9. Dla zachowania anonimowości prac w czasie ich oceniania przez Jury, uczestnicy przed rozpoczęciem rozgrywek otrzymują wizytówkę ze swoimi danymi osobowymi oraz losują kopertę oznaczoną numerem kodowym. Wylosowany numer należy czytelnie wpisać długopisem lub piórem na wizytówce po jej prawej stronie. Następnie wizytówkę należy włożyć do koperty. Uczniowie z dysleksją dokładają także stosowne zaświadczenie. Kopertę należy zakleić i zwrócić członkom Jury.
 10. Wylosowany numer należy czytelnie wpisywać długopisem lub piórem na pracach, w miejscu wyznaczonym u dołu strony. Niedopuszczalne jest wpisywanie numeru ołówkiem. Jury zawodów może również wprowadzić inny sposób kodowania prac, polegający na naklejaniu wylosowanych numerów kodowych w miejscu wyznaczonym u dołu strony.
 11. Uczniowie z dysleksją przy numerze kodowym dopisują literę D. Jeżeli zawodnik przy numerze kodowym umieścił literę D, a w kopercie wraz z identyfikatorem nie umieścił stosownego zaświadczenia o dysleksji, praca taka będzie zdyskwalifikowana.
 12. Do części ustnej zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy osiągnęli w zawodach pisemnych najlepsze wyniki, przy czym w każdym z podejść zdobyli minimum 7 punktów.