LOGO50

Zadania

Pierwszy etap zawodów jest etapem szkolnym. Po pozytywnie rozpatrzonym przez nauczyciela teście lub rozmowie kwalifikacyjnej, uczeń przygotowywuje pracę na jeden z podanych tematów.

 

Części pisemne zawodów II (okręgowych) i III stopnia (centralnych) składają się z trzech podejść, w czasie których uczestnicy Olimpiady Geograficznej zmagają się z zadaniami zróżnicowanymi pod względem formy i poziomu trudności. Czas przewidziany na rozwiązanie jednego podejścia to 45-60 minut.

 

Zgodnie z zapisami regulaminowymi w zawodach II stopnia wymagany jest poziom wiedzy niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu oraz orientacja w bieżących ważnych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce i na świecie. W zawodach III stopnia wymagany jest poziom wiedzy niezbędny do uzyskania najwyższej oceny na egzaminie maturalnym oraz wykraczający poza wymagania szkolne; wskazana jest również znajomość bieżących wydarzeń społeczno-politycznych i zjawisk przyrodniczych w Polsce i na świecie.

 

 

Zadania z minionych edycji Olimpiady Geograficznej dostępne są na stronach:

Przykładowe prace I etapu