LI Olimpiada Geograficzna

Rok szkolny 2024/2025
logo_olimpiada1

Do pobrania

Plakat LI Olimpiady Geograficznej

 

Temat A. Charakterystyka krajobrazu sterasowanej doliny rzecznej. Wytyczne do tematu Karta oceny pracy

Temat B. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wybranego osiedla (miejscowości) do celów rekreacji. Wytyczne do tematu Karta oceny pracy

Temat C. Uwarunkowania i możliwości rozwoju turystyki na wybranym obszarze. Wytyczne do tematu Karta oceny pracy

Temat D. Ścieżki edukacyjne jako sposób upowszechniania wiedzy o glebach – niewidocznym elemencie środowiska. Wytyczne do tematu Karta oceny pracy

terminarz zawodów

Zawody I stopnia - szkolne

 • czerwiec 2024 r. – rozpoczęcie przygotowywania prac I etapu;
 • do 30 września 2024r. – przesłanie przez Komisje Szkolne do Komitetów Okręgowych listy uczniów biorących udział w zawodach I stopnia Olimpiady;
 • do 31 października 2024 r. – wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie ich Komisjom Szkolnym;
 • do 15 listopada 2024 r. – ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne oraz dostarczenie do Komitetu Okręgowego prac (w formie papierowej i elektronicznej) uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz wypełnionymi Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I etapu oraz zgodami na przetwarzanie danych osobowych (decyduje data wpłynięcia pracy do Komitetu). Protokół zbiorczy należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres właściwego komitetu okręgowego. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie umieszczony na stronie internetowej.

Zawody II stopnia - okręgowe

 • do 20 grudnia 2024 r. – Komitety Okręgowe dokonują weryfikacji oceny prac uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia oraz ustalają listę osób dopuszczonych do części pisemnej zawodów. Listę uczniów zakwalifikowanych do części pisemnej oraz informację o miejscu i terminie przeprowadzenia części pisemnej i ustnej zawodów II stopnia, Komitety Okręgowe zamieszczają na własnych stronach internetowych lub stronie internetowej Komitetu Głównego;
 • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej – uczniowie mogą składać ewentualne odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych;
 • do 5 stycznia 2025 r. – Komitety Okręgowe rozpatrują ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do części pisemnej zawodów II stopnia i publikują ostateczną listę zakwalifikowanych osób;
 • 8–9 lutego 2025 r. – część pisemna (8 lutego) i ustna (9 lutego) zawodów II stopnia.

Zawody III stopnia - finałowe

 • luty–marzec 2025 r. – Komitet Główny weryfikuje prace pisemne zawodów II stopnia i na zebraniu plenarnym kwalifikuje uczniów do zawodów III stopnia Olimpiady Geograficznej;
 • do 15 marca 2025 r. – Komitet Główny ogłasza na stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów III stopnia;
 • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej mogą być składane do Komitetu Głównego ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do zawodów III stopnia;
 • 10-13 kwietnia 2025 r. – zawody finałowe LI Olimpiady Geograficznej w Lublinie.

Obóz szkoleniowo-kwalifikacyjny

 • 23-25 maja 2025 r. – obóz szkoleniowo-kwalifikacyjny dla potencjalnych uczestników Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej.

Zawody międzynarodowe

 • czerwiec/lipiec 2025 r. – XI Bałtycka Olimpiada Geograficzna;
 • sierpień 2025 r. – XXI Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna w Tajlandii.