olimpiada geograficzna 1974-2017

Monografia Olimpiada Geograficzna 1974–2017, która została przygotowana dla upamiętnienia stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, jest niezwykłym opracowaniem. Jego szczególny charakter wynika ze zgromadzenia danych dokumentujących zaangażowanie i wkład wielu osób w powstanie, a następnie w funkcjonowanie Olimpiady Geograficznej przez okres ponad 40 lat.
Inicjatywa prof. Anny Dylikowej powołania zawodów dla młodzieży szczególnie zainteresowanej geografią spotkała się w połowie lat 70. ubiegłego wieku z  życzliwym przyjęciem w środowisku, a następnie zawładnęła intelektem i czasem wielu osób, którzy po dzień dzisiejszy stanowią liczną, wielopokoleniową rodzinę olimpijską. Wszystko, co wiąże się z Olimpiadą Geograficzną (a przez okres 19 lat także z Olimpiadą Nautologiczną), jest wynikiem wytężonej pracy zapaleńców, a biorąc pod uwagę trudniejsze okresy złożonej historii, także ich determinacji.
Niezbyt często zdarza się, by twórcza praca na rzecz popularyzowania wiedzy tak długo i konsekwentnie jednoczyła środowiska pracowników nauki, doradców metodycznych, nauczycieli, oraz ponad 60 tysięcy uczniów. Właśnie z tego powodu przemyślana struktura opracowania ukazuje wyniki wszystkich historycznych etapów Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej, wybitne osiągnięcia polskich zawodników na międzynarodowych olimpiadach i konkursach geograficznych, a także dokonania poszczególnych nauczycieli, szkół i okręgów.
Monografię uzupełniają szczegółowe dane archiwalne, dostępne na płycie CD lub w Internecie. Pozwalają one szczególnie zainteresowanym prześledzić również indywidualną drogę uczniów – zawodników. Są wśród nich tacy, którzy rozwinęli swoje zainteresowania geograficzne do tego stopnia, że obecnie są cenionymi pracownikami nauki. W wielu przypadkach emocjonalna więź z ideą olimpijską, wykształcona podczas startów, okazała się tak bardzo silną i trwałą, by ostatecznie zaowocować systematyczną pracą jurora i działacza olimpijskiego. Wielu spośród dawnych zawodników, już jako nauczyciele, uczestniczy w zawodach obserwując starty swoich wychowanków.
Monografia powstała przede wszystkim jako dokument wspaniałych dokonań, ale też po to by pieczołowicie zgromadzone dane stały się źródłem i inspiracją własnych studiów, do których w imieniu Autorów serdecznie zapraszam.

Zbigniew Podgórski
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej