Protokół I etapu i Karty Oceny Pracy

Prosimy Komisje Szkolne o pobranie Kart Oceny Prac: Temat A, Temat B, Temat C, Temat D.

Uwaga! Karta Oceny Pracy jest inna dla każdego tematu!

 

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem zawodów, prace uczniów, którzy przez Komisje Szkolne zostali zakwalifikowani do II etapu, muszą być przekazane do Komitetów Okręgowych do dnia 15 listopada wraz z Kartą Oceny Pracy. Prosimy aby Karty Oceny nie były zszyte/wklejone/trwale włączone do prac. Dodatkowo, razem z pracami muszą zostać przesłane zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez uczniów (obowiązkowo we wszystkich przypadkach) i rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku uczniów niepełnoletnich). Prosimy aby formularze nie były zszyte/wklejone/trwale włączone do prac. Formularz można pobrać tutaj.

 

Informujemy również, że protokół wyników zawodów I stopnia można pobrać tutaj. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że w protokole znajdują się 2 zakładki.

 

Komisje szkolne zobowiązane są przesłać protokoły w wersji elektronicznej do Sekretarzy właściwych Komitetów Okręgowych (w formacie .xls) w terminie do 15 listopada br. oraz podpisane w wersji papierowej wraz z pracami i zgodami na przetwarzanie danych osobowych.