XLVIII Olimpiada Geograficzna

Rok szkolny 2021/2022
logo_olimpiada1

Do pobrania

Plakat XLVIII Olimpiady Geograficznej

Informator XLVIII Olimpiady Geograficznej

Formularz zgłoszeniowy I etapu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Protokół oceny pracy I etapu

Ankieta osobowa

 

Temat AWpływ zmian demograficznych w gminie (dzielnicy) na infrastrukturę edukacyjną na poziomie szkół podstawowych Karta oceny pracy

Temat BUwarunkowania i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranej gminie Karta oceny pracy

Temat C. Dekada zmian w sieci osadniczej – analiza porównawcza dwóch gmin Karta oceny pracy

Temat DWzniesienie terenu jako atrakcja turystyczna Karta oceny pracy

terminarz zawodów

Zawody I stopnia - szkolne

 • czerwiec 2021 r. – rozpoczęcie przygotowywania prac I etapu;
 • do 30 września 2021r. – przesłanie przez Komisje Szkolne do Komitetów Okręgowych listy uczniów biorących udział w zawodach I stopnia Olimpiady;
 • do 31 października 2021 r. – wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie ich Komisjom Szkolnym;
 • do 15 listopada 2021 r. – ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne oraz dostarczenie do Komitetu Okręgowego prac (w formie papierowej i elektronicznej) uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz wypełnionymi Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I etapu oraz zgodami na przetwarzanie danych osobowych (decyduje data wpłynięcia pracy do Komitetu). Protokół zbiorczy należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres właściwego komitetu okręgowego. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie umieszczony na stronie internetowej wraz z Kartami Oceny Pracy.

Zawody II stopnia - okręgowe

 • do 20 grudnia 2021 r. – Komitety Okręgowe dokonują weryfikacji oceny prac uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia oraz ustalają listę osób dopuszczonych do części pisemnej zawodów. Listę uczniów zakwalifikowanych do części pisemnej oraz informację o miejscu i terminie przeprowadzenia części pisemnej i ustnej zawodów II stopnia, Komitety Okręgowe zamieszczają na własnych stronach internetowych lub stronie internetowej Komitetu Głównego;
 • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej – uczniowie mogą składać ewentualne odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych;
 • do 5 stycznia 2022 r. – Komitety Okręgowe rozpatrują ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do części pisemnej zawodów II stopnia i publikują ostateczną listę zakwalifikowanych osób;
 • 5-6 lutego 2022 r. – część pisemna (5 lutego) i ustna (6 lutego) zawodów II stopnia.

Zawody III stopnia - finałowe

 • luty–marzec 2022 r. – Komitet Główny weryfikuje prace pisemne zawodów II stopnia i na zebraniu plenarnym kwalifikuje uczniów do zawodów III stopnia Olimpiady Geograficznej;
 • do 15 marca 2022 r. – Komitet Główny ogłasza na stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów III stopnia;
 • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej mogą być składane do Komitetu Głównego ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do zawodów III stopnia;
 • 21-24 kwietnia 2022 r. – zawody finałowe XLVIII Olimpiady Geograficznej w Gdyni.

Obóz szkoleniowo-kwalifikacyjny

 • 27-29 maja 2022 r. – obóz szkoleniowo-kwalifikacyjny dla potencjalnych uczestników Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej.

Zawody międzynarodowe

 • czerwiec/lipiec 2022 r. – VIII Bałtycka Olimpiada Geograficzna;
 • lipiec 2022 r. – XVIII Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna w Paryżu.