XLVI Olimpiada Geograficzna

Rok szkolny 2019/2020
logo_olimpiada1

Do pobrania

Informator XLVI Olimpiady Geograficznej

Plakat XLVI Olimpiady Geograficznej

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgody

Protokół oceny pracy I etapu

Ankieta osobowa

Regulamin XLVI OG

Temat AWpływ inwestycji transportowej na jakość życia w wybranej jednostce samorządu terytorialnego w Polsce  Karta oceny pracy

Temat B. Krajobraz miejscowości X jako zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym Karta oceny pracy

Temat C. Rzeźba terenu a organizacja przestrzeni wybranej jednostki osadniczej Karta oceny pracy

Temat D. Porównanie funkcji i struktury morfologicznej obszarów wiejskich w dwóch wybranych gminach w Polsce Karta oceny pracy

terminarz zawodów

Zawody I stopnia - szkolne

 • czerwiec 2019 r. – rozpoczęcie przygotowywania prac I etapu;
 • do 30 września 2019r. – przesłanie przez Komisje Szkolne do Komitetów Okręgowych listy uczniów biorących udział w zawodach I stopnia Olimpiady;
 • do 31 października 2019 r. – wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie ich Komisjom Szkolnym;
 • do 15 listopada 2019 r. – ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne oraz dostarczenie do Komitetu Okręgowego prac (w formie papierowej i elektronicznej) uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz wypełnionymi Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I etapu oraz zgodami na przetwarzanie danych osobowych (decyduje data wpłynięcia pracy do Komitetu). Protokół zbiorczy należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres właściwego komitetu okręgowego. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie umieszczony na stronie internetowej wraz z Kartami Oceny Pracy.

Zawody II stopnia - okręgowe

 • do 20 grudnia 2019 r. – Komitety Okręgowe dokonują weryfikacji oceny prac uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia oraz ustalają listę osób dopuszczonych do części pisemnej zawodów. Listę uczniów zakwalifikowanych do części pisemnej oraz informację o miejscu i terminie przeprowadzenia części pisemnej i ustnej zawodów II stopnia, Komitety Okręgowe zamieszczają na własnych stronach internetowych lub stronie internetowej Komitetu Głównego;
 • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej – uczniowie mogą składać ewentualne odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych;
 • do 5 stycznia 2020 r. – Komitety Okręgowe rozpatrują ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do części pisemnej zawodów II stopnia i publikują ostateczną listę zakwalifikowanych osób;
 • 8–9 lutego 2020 r. – część pisemna (8 lutego) i ustna (9 lutego) zawodów II stopnia.

Zawody III stopnia - finałowe

 • luty–marzec 2020 r. – Komitet Główny weryfikuje prace pisemne zawodów II stopnia i na zebraniu plenarnym kwalifikuje uczniów do zawodów III stopnia Olimpiady Geograficznej;
 • do 15 marca 2020 r. – Komitet Główny ogłasza na stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów III stopnia;
 • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej mogą być składane do Komitetu Głównego ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do zawodów III stopnia;
 • 16-19 kwietnia 2020 r. – zawody finałowe XLVI Olimpiady Geograficznej w Gdyni. Odwołane ze względu na sytuację epidemiologiczną, zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Obóz szkoleniowo-kwalifikacyjny

 • 29-31 maja 2020 r. – obóz szkoleniowo-kwalifikacyjny dla potencjalnych uczestników Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej.

Zawody międzynarodowe

 • czerwiec/lipiec 2020 r. – VII Bałtycka Olimpiada Geograficzna w Suwałkach;
 • sierpień 2020 r. – XVII Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna w Stambule.