XLV Olimpiada Geograficzna

Rok szkolny 2018/2019
logo_olimpiada1

Do pobrania

Informator XLV Olimpiady Geograficznej

Plakat XLV Olimpiady Geograficznej

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgody

Protokół oceny pracy I etapu

Ankieta osobowa

 

Temat A. Eksploatacja surowców mineralnych i jej przyrodnicze skutki w wybranej gminie Karta oceny pracy

Temat B. Porównanie dwóch sąsiadujących ze sobą obszarów – fragmentów jednostek fizycznogeograficznych Karta oceny pracy

Temat C. Sieć transportowa i zróżnicowanie dostępności komunikacyjnej w wybranej gminie Karta oceny pracy

Temat D. Projekt jednodniowej wycieczki geobotanicznej Karta oceny pracy

terminarz zawodów

Zawody I stopnia - szkolne

 • czerwiec 2018 r. – rozpoczęcie przygotowywania prac I etapu;
 • do 30 września 2018r. – przesłanie przez Komisje Szkolne do Komitetów Okręgowych listy uczniów biorących udział w zawodach I stopnia Olimpiady;
 • do 31 października 2018 r. – wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie ich Komisjom Szkolnym;
 • do 15 listopada 2018 r. – ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne oraz dostarczenie do Komitetu Okręgowego prac (w formie papierowej i elektronicznej) uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz wypełnionymi Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I etapu oraz zgodami na przewarzanie danych osobowych (decyduje data wpłynięcia pracy do Komitetu). Protokół zbiorczy należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres właściwego komitetu okręgowego. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie umieszczony na stronie internetowej wraz z Kartami Oceny Pracy.

Zawody II stopnia - okręgowe

 • do 20 grudnia 2018 r. – Komitety Okręgowe dokonują weryfikacji oceny prac uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia oraz ustalają listę osób dopuszczonych do części pisemnej zawodów. Listę uczniów zakwalifikowanych do części pisemnej oraz informację o miejscu i terminie przeprowadzenia części pisemnej i ustnej zawodów II stopnia, Komitety Okręgowe zamieszczają na własnych stronach internetowych lub stronie internetowej Komitetu Głównego;
 • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej – uczniowie mogą składać ewentualne odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych;
 • do 5 stycznia 2019 r. – Komitety Okręgowe rozpatrują ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do części pisemnej zawodów II stopnia i publikują ostateczną listę zakwalifikowanych osób;
 • 8–10 lutego 2019 r. – część pisemna (9 lutego) i ustna (10 lutego) zawodów II stopnia.

Zawody III stopnia - finałowe

 • luty–marzec 2019 r. – Komitet Główny weryfikuje prace pisemne zawodów II stopnia i na zebraniu plenarnym kwalifikuje uczniów do zawodów III stopnia Olimpiady Geograficznej;
 • do 15 marca 2019 r. – Komitet Główny ogłasza na stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów III stopnia;
 • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej mogą być składane do Komitetu Głównego ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do zawodów III stopnia;
 • 11–14 kwietnia 2019 r. – zawody finałowe XLV Olimpiady Geograficznej w Kołobrzegu.

Obóz szkoleniowo-kwalifikacyjny

 • 31 maja-2 czerwca 2019 r. – obóz szkoleniowo-kwalifikacyjny dla potencjalnych uczestników Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej.

Zawody międzynarodowe

 • czerwiec/lipiec 2019 r. – VI Bałtycka Olimpiada Geograficzna;
 • sierpień 2019 r. – XVI Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna w Hong Kongu.