Informacje o zawodach II stopnia – regulaminy

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi tegorocznych zawodów II stopnia Olimpiady Geograficznej.

 

Przypominamy, że uczniowie biorący udział w zawodach pisemnych zobowiązani są posiadać przy sobie:
– legitymację szkolną,
– pióro lub długopis.

REGULAMIN ZAWODÓW PISEMNYCH

(wyciąg)

 1. Część pisemna obejmuje 3 zestawy zadań (3 podejścia). Na wykonanie każdego z nich przeznacza się 45 minut. Zawodnik, który ukończył podejście przed upływem podanego czasu, może opuścić salę odpowiednio wcześniej. Po każdym zestawie zadań jest przerwa ogłaszana przez Przewodniczącego Jury.
 2. Przed każdym podejściem, po zajęciu miejsc przez wszystkich zawodników, Przewodniczący Jury otwiera koperty z zadaniami. Jurorzy rozdają komplety testów.
 3. Wszystkie zadania należy wykonywać od razu w czystopisie. Prace wykonane ołówkiem będą dyskwalifikowane. Zawodnikowi nie wolno używać korektora.
 4. Zawodnicy nie otrzymują żadnych indywidualnych wyjaśnień od członków Jury.
 5. Nie wolno mieć przy sobie żadnych materiałów geograficznych (notatek, książek, atlasów, itp.), a także korzystać z urządzeń elektronicznych, w tym kalkulatorów i telefonów komórkowych.
 6. W czasie zawodów nie wolno udzielać pomocy, ani korzystać z cudzej pomocy. Zawodnicy nie mogą prowadzić rozmów między sobą. W czasie wykonywania zadań nie wolno opuszczać miejsc na sali.
 7. Naruszenie przepisów w punktach 5. lub 6. spowoduje odliczenie od ogólnej oceny 5punktów lub, w razie powtarzających się wykroczeń, wykluczenie zawodnika z dalszego udziału w rozgrywkach.
 8. Na 5 minut przed terminem zakończenia każdego z podejść dany będzie sygnał ostrzegawczy. Następny sygnał oznacza bezwzględne zakończenie pracy. Nie wolno po nim dokonywać żadnych zmian ani uzupełnień, zestaw zadań należy bezzwłocznie oddać jurorom.
 9. Dla zachowania anonimowości prac w czasie ich oceniania przez Jury, uczestnicy przed rozpoczęciem rozgrywek otrzymują wizytówkę ze swoimi danymi osobowymi oraz losują kopertę oznaczoną numerem kodowym. Wylosowany numer należy czytelnie wpisać długopisem lub piórem na wizytówkę po jej prawej stronie. Następnie wizytówkę należy włożyć do koperty, uczniowie z dysleksją dokładają także stosowne zaświadczenie. Kopertę należy zakleić i zwrócić dyżurującemu jurorowi.
 10. Wylosowany numer należy czytelnie wpisywać długopisem (piórem) na pracach, w miejscu wyznaczonym u dołu formularzy. Niedopuszczalne jest wpisywanie numeru ołówkiem. Jury zawodów może również wprowadzić inny sposób kodowania prac, polegający na naklejaniu wylosowanych numerów kodowych w miejsce wyznaczone u dołu formularzy.
 11. Uczniowie z dysleksją przy numerze kodowym dopisują literę D. Jeżeli zawodnik przy numerze kodowym umieścił literę D, a w kopercie wraz z identyfikatorem nie umieścił stosownego zaświadczenia o dysleksji, praca taka będzie zdyskwalifikowana.
 12. Do części ustnej zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy osiągnęli w zawodach pisemnych najlepsze wyniki, przy czym w każdym z podejść zdobyli minimum 7 punktów.

 

REGULAMIN ZAWODÓW USTNYCH

(wyciąg)

Zawody ustne składają się z dwóch części: A i B. Część A stanowi quiz geograficzny, a część B odpowiedź ustna zawodnika.

W czasie zawodów ustnych uczestnicy nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych, w szczególności z telefonów komórkowych.

CZĘŚĆ A – QUIZ GEOGRAFICZNY

 1. Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymuje kartę odpowiedzi. W wyznaczonym miejscu na karcie zawodnik wpisuje swoje imię i nazwisko oraz numer kodowy wylosowany przed zawodami pisemnymi.
 2. Quiz składa się z 20 pytań z różnych dziedzin geografii.
 3. Do każdego pytania dołączone są ilustracje oraz 4 odpowiedzi oznaczone literami A, B, C i D.
 4. Treść każdego pytania oraz dołączonych do niego odpowiedzi będą odczytywane przez lektora oraz równocześnie będą one wyświetlane na ekranie. Na ekranie przedstawiane będą również ilustracje.
 5. Po wysłuchaniu treści pytania zawodnik udziela odpowiedzi, wstawiając na karcie znak „X” w kwadrat obok odpowiedniej litery (A, B, C lub D).
 6. Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań wynosi 30 sekund. Czas będzie odmierzany od momentu, w którym lektor skończy odczytywać treść pytania.
 7. Odpowiedzi należy wpisywać czarnym lub niebieskim długopisem.
 8. Karty odpowiedzi będą zbierane przez członków jury po upłynięciu czasu przeznaczonego na odpowiedź na ostatnie – 20. – pytanie.
 9. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje się 1 punkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia za quiz wynosi 20.
 10. Uczestnicy zawodów nie otrzymują żadnych wyjaśnień od członków jury.
 11. Uczestnicy zawodów nie mogą prowadzić rozmów między sobą. Nie wolno opuszczać miejsc, a także udzielać pomocy, ani korzystać z cudzej pomocy. Nie wolno mieć przy sobie żadnych materiałów geograficznych (notatek, książek, atlasów, itp.). Naruszenie przepisów wymienionych w tym punkcie spowoduje odliczenie od ogólnej oceny 5 punktów lub, w razie powtarzających się wykroczeń, wykluczenie zawodnika z udziału w rozgrywkach.

 

CZĘŚĆ B – ODPOWIEDŹ USTNA

 1. Zawodnicy odpowiadają w kolejności wynikającej z losowania numerów kodowych przed pisemną częścią zawodów. Jako pierwsza odpowiada osoba z najmniejszym numerem kodowym, jako ostatnia osoba z numerem największym.
 2. W zestawie znajduje się 30 kart z zadaniami, podzielone na 2 grupy.
 3. Zawodnik losuje dwie karty, po jednej z każdej z grup. Po zapoznaniu się z treścią zadań wybiera jedno z nich. Czas na dokonanie wyboru wynosi 1 minutę. Po dokonaniu wyboru nie można dokonywać zmiany.
 4. Czas przygotowania do odpowiedzi wynosi 15 minut.
 5. W czasie przygotowania do odpowiedzi zawodnikowi wolno robić notatki.
 6. Uczestnicy zawodów nie otrzymują żadnych wyjaśnień od dyżurujących członków Jury.
 7. Po upłynięciu czasu przewidzianego na przygotowanie, zawodnik zostaje doprowadzony na salę, gdzie będzie odpowiadał przed 4-osobowym Jury.
 8. Czas odpowiedzi wynosi do 5 minut.
 9. Odpowiedź zawodnika jest oceniana indywidualnie przez każdego z jurorów w skali od 0 do 5 punktów.
 10. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów za odpowiedź wynosi 20.