XLIV Olimpiada Geograficzna

XLIII OG

XLV OGXLIV Olimpiada Geograficzna

rok szkolny 2017/2018

 

Informator XLIV OG

Formularz zgłoszeniowy do XLIV OG

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Tematy prac:

Temat A: Miasto i jego związki z otoczeniem

Temat B: Znaczenie gleb dla rozwoju wybranej gminy

Temat C: Propozycja utworzenia nowego rezerwatu przyrody

Temat D: Projekt jednodniowej wycieczki hydrologicznej

 

TERMINARZ ZAWODÓW OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ

1. Zawody I stopnia – szkolne

• czerwiec 2017 r. – rozpoczęcie przygotowywania prac I etapu;

• do 30 września 2017r. – przesłanie przez Komisje Szkolne do Komitetów Okręgowych listy uczniów biorących udział w zawodach I stopnia Olimpiady;

• do 31 października 2017 r. – wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie ich Komisjom Szkolnym;

• do 15 listopada 2017 r. – ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne oraz dostarczenie do Komitetu Okręgowego prac (w formie papierowej i elektronicznej) uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz wypełnionymi Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I etapu oraz zgodami na przewarzanie danych osobowych (decyduje data wpłynięcia pracy do Komitetu). Protokół zbiorczy należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres właściwego komitetu okręgowego. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie umieszczony na stronie internetowej wraz z Kartami Oceny Pracy.

 

2. Zawody II stopnia – okręgowe

 

• do 20 grudnia 2017 r. – Komitety Okręgowe dokonują weryfikacji oceny prac uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia oraz ustalają listę osób dopuszczonych do części pisemnej zawodów. Listę uczniów zakwalifikowanych do części pisemnej oraz informację o miejscu i terminie przeprowadzenia części pisemnej i ustnej zawodów II stopnia, Komitety Okręgowe zamieszczają na własnych stronach internetowych lub stronie internetowej Komitetu Głównego;

• w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej – uczniowie mogą składać ewentualne odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych;

• do 5 stycznia 2018 r. – Komitety Okręgowe rozpatrują ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do części pisemnej zawodów II stopnia i publikują ostateczną listę zakwalifikowanych osób;

• 9–11 lutego 2018 r. – część pisemna (10 lutego) i ustna (11 lutego) zawodów II stopnia.

 

3. Zawody III stopnia – finałowe

 

• luty–marzec 2018 r. – Komitet Główny weryfikuje prace pisemne zawodów II stopnia i na zebraniu plenarnym kwalifikuje uczniów do zawodów III stopnia Olimpiady Geograficznej;

• do 15 marca 2018 r. – Komitet Główny ogłasza na stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów III stopnia;

• w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej mogą być składane do Komitetu Głównego ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do zawodów III stopnia;

• 19–22 kwietnia 2018 r. – zawody finałowe XLIII Olimpiady Geograficznej w Zamościu.

 

4. Obóz szkoleniowo-kwalifikacyjny

 

• 25-27 maja 2018 r. – obóz szkoleniowo-kwalifikacyjny dla potencjalnych uczestników Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej w Quebec City.

 

5. Zawody międzynarodowe

 

• czerwiec/lipiec 2018 r. – V Bałtycka Olimpiada Geograficzna;

• sierpień 2018 r. – XV Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna w Quebec City.

 

 

XLIII OGXLV OG