Bieżąca olimpiada

XL OGXLI OG

XLII Olimpiada Geograficzna

rok szkolny 2015/2016

 

 

Informator XLII OG

Formularz zgłoszeniowy I etapu

 

 

Zawody I stopnia

Terminarz:

 • czerwiec 2015 r. – rozpoczęcie przygotowywania prac I etapu,
 • do 30 września 2015 r. – przesłanie przez szkoły do Komitetów Okręgowych elektronicznego formularza zgłoszeniowego
 • do 30 października 2015 r. – wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie ich Komisjom Szkolnym,
 • do 31 października 2015 r. – Komitet Główny opublikuje na swojej stronie Kartę Oceny Pracy
 • do 15 listopada  2015 r. – ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne oraz dostarczenie do Komitetu Okręgowego prac (w formie papierowej i elektronicznej) uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz wypełnionymi Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I etapu oraz zgodami na przewarzanie danych osobowych (decyduje data wypłynięcia pracy do Komitetu). Protokół zbiorczy należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres właściwego komitetu okręgowego.

Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych zostanie umieszczony na stronie internetowej wraz z Kartami Oceny Pracy.

 

Tematy prac:

Temat A:  Charakterystyka małego zagłębienia bezodpływowego (formy naturalnej lub sztucznej o powierzchni od 1 do 10 ha)

Temat B: Rzeka w krajobrazie – znaczenie i wpływ rzeki na kształtowanie się przestrzeni osadniczej

Temat C: Charakterystyka zmian w strefie podmiejskiej na przykładzie wybranej wsi

Temat D: Krajobraz kulturowy w miejscowości zamieszkania – projekt jednodniowej wycieczki geograficznej (pieszej lub rowerowej)

 

 

Zawody II stopnia

Terminarz:

 • do 18 grudnia 2015 r. – Komitety Okręgowe ogłaszają na swojej stronie internetowej lub stronie Komitetu Głównego listę uczniów zakwalifikowanych do części pisemnej zawodów okręgowych,
 • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej – uczniowie mogą składać ewentualne odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych (drogą e-mailową w formie pisma z uzasadnieniem, z opinią nauczyciela/szkoły),
 • do 5 stycznia 2016 r. – Komitety Okręgowe rozpatrują ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do części pisemnej zawodów II stopnia i publikują ostateczną listę zakwalifikowanych osób,
 • do 15 stycznia 2016 r. – uczniowie dopuszczeni do części pisemnej zawodów okręgowych przesyłają do Komitetów Okręgowych ankiety osobowe,
 • 6 lutego 2016 r. – część pisemna zawodów II stopnia,
 • 7 lutego 2016 r. – część ustna zawodów II stopnia.

 

 

 

 

Zawody III stopnia

Terminarz:

 • luty 2016 r. – Komitet Główny weryfikuje prace pisemne zawodów II stopnia i na zebraniu plenarnym kwalifikuje uczniów do zawodów centralnych Olimpiady Geograficznej,
 • do 15 marca 2016 r. – Komitet Główny na stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl ogłasza oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów III stopnia oraz zawiadamia o miejscu i terminie zawodów III stopnia,
 • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej mogą być składane do Komitetu Głównego ewentualne merytoryczne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do zawodów III stopnia (drogą e-mailową w formie pisma z uzasadnieniem, z opinią nauczyciela/szkoły),
 • 21-24 kwietnia 2016 r. – zawody finałowe XLII Olimpiady Geograficznej w Chorzowie

 

 

 

XL OG