Bieżąca olimpiada

XL OGXLI OG

XLI Olimpiada Geograficzna

rok szkolny 2014/2015

 

 

Informator XLI OG

Formularz zgłoszeniowy do zawodów I stopnia

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych

Protokół I etapu

Karty Oceny Pracy: Temat A, Temat B, Temat C, Temat D

Zawody I stopnia

Zawody II stopnia

Zawody III stopnia

Archiwum informacji dot. XLI OG

 

 

 

 

 

Zawody I stopnia

Terminarz:

 • czerwiec 2014 r. – rozpoczęcie przygotowywania prac I etapu
 • do 30 września 2014 r. – przesłanie przez szkoły do Komitetów Okręgowych elektronicznego formularza zgłoszeniowego,
 • do 30 października 2014 r. – wykonanie przez zawodników prac konkursowych i przekazanie ich Komisjom Szkolnym,
 • do 31 października 2014 r. – Komitet Główny opublikuje na swojej stronie Kartę Oceny Pracy,
 • do 15 listopada 2014 r.ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez Komisje Szkolne oraz dostarczenie do Komitetu Okręgowego prac (w formie papierowej i elektronicznej) uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia wraz wypełnionymi Kartami Oceny Pracy, protokołem zbiorczym I etapu oraz zgodami na przetwarzanie danych osobowych, (decyduje data wypłynięcia pracy do Komitetu). Protokół zbiorczy należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres właściwego Komitetu Okręgowego.

 

Tematy prac:

Temat A: Konsekwencje presji antropogenicznej na wybranym obszarze prawnie chronionym

Temat B: Charakterystyka wód powierzchniowych na wybranym obszarze

Temat C: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju dwóch wybranych gmin

Temat D: Geograficzna charakterystyka wzniesienia terenu

 

 

Zawody II stopnia

Terminarz:

 • do 18 grudnia 2014 r.Komitety Okręgowe ogłaszają na swojej stronie internetowej lub stronie Komitetu Głównego listę uczniów zakwalifikowanych do części pisemnej zawodów okręgowych,
 • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej – uczniowie mogą składać ewentualne odwołania od decyzji Komitetów Okręgowych (drogą e-mailową w formie pisma z uzasadnieniem, z opinią nauczyciela/szkoły),
 • do 5 stycznia 2015 r. – Komitety Okręgowe rozpatrują ewentualne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do części pisemnej zawodów II stopnia i publikują ostateczną listę zakwalifikowanych osób,
 • do 15 stycznia 2015 r. – uczniowie dopuszczeni do części pisemnej zawodów okręgowych przesyłają do Komitetów Okręgowych ankiety osobowe,
 • do 6 lutego 2015 r. – uczniowie przygotowują prezentacje dotyczące pracy I etapu,
 • 7 lutego 2015 r. – część pisemna zawodów II stopnia,
 • 8 lutego 2015 r. – część ustna zawodów II stopnia.

 

 

 

 

Zawody III stopnia

Terminarz:

 • luty 2015 r. – Komitet Główny weryfikuje prace pisemne zawodów II stopnia i na zebraniu plenarnym kwalifikuje uczniów do zawodów centralnych Olimpiady Geograficznej,
 • do 15 marca 2015 r. – Komitet Główny ogłasza na stronie internetowej oficjalne wyniki zawodów II stopnia i listę uczniów dopuszczonych do zawodów III stopnia oraz zawiadamia o miejscu i terminie zawodów III stopnia,
 • w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników na stronie internetowej mogą być składane do Komitetu Głównego ewentualne merytoryczne odwołania od decyzji o dopuszczeniu do zawodów III stopnia (drogą e-mailową w formie pisma z uzasadnieniem, z opinią nauczyciela/szkoły),
 • 23-26 kwietnia 2015 r. – zawody finałowe XL Olimpiady Geograficznej w Krośnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XL OG