Regulamin zawodów finałowych

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zbliżających się zawodów finałowych.

 

XLVIII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

ZAWODY FINAŁOWE

 

Zawody finałowe składają się z części pisemnej i ustnej. Zawodnicy, którzy w części pisemnej uzyskają ustalone przez Komitet Główny minimum punktów, to jest co najmniej 50% średniej z trzech najlepszych indywidualnych wyników za część pisemną, otrzymują tytuł Finalisty Olimpiady Geograficznej. Najlepsi spośród Finalistów przechodzą do części ustnej. Warunkiem dopuszczenia do tej części zawodów jest udział w wykładzie i zajęciach terenowych. Zawodnicy z najwyższą punktacją po obydwu częściach zawodów otrzymują tytuł Laureata Olimpiady Geograficznej. Liczba punktów uzyskana w zawodach pierwszego i drugiego stopnia nie wpływa na wyniki zawodów trzeciego stopnia.
 

REGULAMIN ZAWODÓW PISEMNYCH

 

 1. Część pisemna obejmuje trzy zestawy zadań. Na wykonanie każdego z nich przeznaczono 45 minut. Po każdym zestawie zadań jest przerwa, której długość ustala Przewodniczący Jury.
 2. Zawodnicy spóźnieni nie będą wpuszczani na salę. Po zajęciu miejsc przez uczestników, członkowie Jury otwierają koperty z testami i rozdają je wszystkim zawodnikom. Przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań należy sprawdzić kompletność zestawów. Zadania wolno rozwiązywać dopiero na sygnał dany przez Jury.
 3. Wszystkie zadania należy wykonywać od razu w czystopisie. Należy pisać czarnym lub niebieskim długopisem. Odpowiedzi sporządzone ołówkiem będą dyskwalifikowane. Tylko rysunki mogą być wykonywane ołówkiem lub kredkami. Niedbała forma odpowiedzi, nieczytelne pismo, błędy językowe i ortograficzne spowodują obniżenie oceny (nie dotyczy uczniów z dysleksją).
 4. Nie wolno używać korektorów. W przypadku potrzeby zmiany wcześniej udzielonej odpowiedzi, błędną odpowiedź należy wyraźnie skreślić i obok wpisać nową. W zadaniach zamkniętych, czyli takich, w których odpowiedź należy wskazać spośród kilku propozycji, błędne zaznaczenie można też otoczyć kółkiem, co będzie jednoznaczne z odwołaniem udzielonej odpowiedzi.
 5. Zawodnicy nie otrzymują od członków Jury żadnych indywidualnych wyjaśnień na temat zadań.
 6. Nie wolno mieć przy sobie żadnych materiałów geograficznych (notatek, atlasów itp.), a także korzystać z urządzeń elektronicznych, w tym kalkulatorów, telefonów komórkowych i zegarków typu smartwatch.
 7. W czasie zawodów nie wolno opuszczać miejsc, a także udzielać pomocy, ani korzystać z cudzej pomocy. Uczestnicy zawodów nie mogą prowadzić rozmów między sobą.
 8. Zawodnik, który ukończył wykonywanie zadań wcześniej niż 5 minut przed końcem podejścia, zgłasza to przez podniesienie ręki. Po odebraniu zestawu zadań przez członków Jury zawodnik ten może opuścić salę, nie zakłócając pracy pozostałym uczestnikom zawodów.
 9. Na 5 minut przed końcem podejścia dany będzie sygnał, po którym nie można opuszczać sali. Następny – końcowy – sygnał oznacza bezwzględne zakończenie pracy. Nie wolno po nim dokonywać żadnych zmian w zadaniach, a test należy pozostawić na stoliku. Po zebraniu wszystkich zestawów dany będzie odpowiedni komunikat, po którym należy opuścić salę.
 10. Naruszenie przepisów niniejszego regulaminu, zwłaszcza dotyczących niesamodzielności pracy, spowoduje odliczenie od ogólnej oceny 5 punktów albo – w razie powtórzenia się wykroczenia – wykluczenie zawodnika z udziału w rozgrywkach.
 11. Dla zachowania anonimowości prac w czasie ich oceny, uczestnicy przed rozpoczęciem zawodów otrzymują wizytówkę ze swoimi danymi osobowymi oraz losują kopertę z numerami kodowymi. Przed rozpoczęciem pierwszego podejścia zawodnicy wyjmują numery z koperty, nalepiają jeden z nich na wizytówce, a drugi na kopercie. Następnie wizytówkę należy włożyć do koperty, uczniowie z dysleksją dokładają także stosowne zaświadczenie. Kopertę należy zakleić i zwrócić Jury. Pozostałe numery kodowe należy naklejać na pracach w wyznaczonym miejscu u dołu strony. Uczniowie z dysleksją przy każdym numerze dodatkowo dopisują literę D.


 

REGULAMIN ZAWODÓW USTNYCH

 
Zawody ustne składają się z dwóch części: A i B. Część A stanowi odpowiedź ustna zawodnika, a część B quiz geograficzny.
 

CZĘŚĆ A – ODPOWIEDŹ USTNA

 

 1. Wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do zawodów ustnych gromadzą się w określonym przez organizatorów miejscu i terminie. W trakcie zawodów uczestnikom nie wolno korzystać z urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych i zegarków typu smartwatch. Zawodnicy nie mogą mieć przy sobie żadnych własnych materiałów geograficznych (notatek, książek, atlasów itp.). Naruszenie tych przepisów spowoduje wykluczenie zawodnika z udziału w rozgrywkach.
 2. Zawodnicy odpowiadają w kolejności wynikającej z losowania numerów kodowych przed pisemną częścią zawodów. Jako pierwsza odpowiada osoba z najmniejszym numerem kodowym.
 3. W zestawie znajduje się 40 kart z poleceniami, podzielone na dwie grupy.
 4. Po wejściu do sali przygotowań do odpowiedzi zawodnik losuje dwie karty, po jednej z każdej grupy. Po zapoznaniu się z treścią poleceń wybiera jedno z nich. Czas na dokonanie wyboru wynosi 30 sekund. Po podjęciu decyzji nie można dokonywać zmiany.
 5. Czas przygotowania do odpowiedzi wynosi 15 minut. W tym czasie zawodnikowi wolno robić notatki oraz ma on zapewniony dostęp do atlasu geograficznego.
 6. Zawodnicy nie otrzymują od członków Jury żadnych indywidualnych wyjaśnień na temat zadań.
 7. Po upływie czasu przewidzianego na przygotowanie, zawodnik zostaje doprowadzony na salę, gdzie będzie odpowiadał przed 4-osobowym Jury.
 8. Czas odpowiedzi wynosi do 5 minut. W trakcie odpowiedzi zawodnicy mają do dyspozycji dwie mapy ścienne: Polski i Europy (fizycznogeograficzne).
 9. Odpowiedź zawodnika jest oceniana indywidualnie przez każdego z jurorów w skali od 0 do 5 punktów.
 10. Ocena odpowiedzi przez jurorów obejmuje pięć elementów wymienionych poniżej, z których A i B są najważniejsze, C i D ważne, a E – najmniej ważny (co nie znaczy, że nieistotny). Te elementy to:
  1. zgodność z tematem – wybór informacji odpowiednich do polecenia;
  2. poprawność merytoryczna – prawdziwość wypowiadanych treści i umiejętność formułowania związków przyczynowo-skutkowych;
  3. wiedza, zakres faktograficzny – liczba podanych faktów i ich szczegółowość;
  4. umiejętność korzystania z mapy – wymienianie nazw obiektów geograficznych oraz poprawne ich wskazywanie na mapie;
  5. styl odpowiedzi – sposób prezentacji, swoboda mówienia itp.
 11. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów za odpowiedź wynosi 20.

 

CZĘŚĆ B – QUIZ GEOGRAFICZNY

 

 1. Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymuje kartę odpowiedzi. W wyznaczonym miejscu na karcie zawodnik wpisuje swoje imię i nazwisko.
 2. Quiz składa się z 20 pytań z wybranych dziedzin geografii. Do każdego pytania dołączone są ilustracje oraz cztery propozycje odpowiedzi oznaczone literami A, B, C i D.
 3. Treść każdego pytania oraz dołączonych do niego propozycji odpowiedzi będą odczytywane przez lektora oraz równocześnie wyświetlane na ekranie. Na ekranie przedstawiane będą również ilustracje.
 4. Po wysłuchaniu pytania zawodnik udziela odpowiedzi, wstawiając na karcie znak „X” w kwadrat obok odpowiedniej litery (A, B, C lub D). W każdym przypadku tylko jedna propozycja odpowiedzi jest prawidłowa.
 5. Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań wynosi 30 sekund. Czas będzie odmierzany od momentu, w którym lektor skończy odczytywać treść pytania.
 6. Odpowiedzi należy wpisywać czarnym lub niebieskim długopisem.
 7. Karty odpowiedzi będą zbierane przez członków Jury po upłynięciu czasu przeznaczonego na odpowiedź na ostatnie – 20. – pytanie.
 8. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje się 1 punkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia za quiz wynosi 20.
 9. Zawodnicy nie otrzymują żadnych wyjaśnień od członków Jury.
 10. Uczestnicy zawodów nie mogą prowadzić rozmów między sobą. Nie wolno opuszczać miejsc, a także udzielać pomocy, ani korzystać z cudzej pomocy. Nie wolno mieć przy sobie żadnych materiałów geograficznych oraz korzystać z urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych i zegarków typu smartwatch. Naruszenie przepisów wymienionych w tym punkcie regulaminu spowoduje wykluczenie zawodnika z udziału w rozgrywkach.