Regulamin zawodów finałowych

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zbliżających się zawodów finałowych.

XLVII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

ZAWODY FINAŁOWE, 2021 r.

 

Z uwagi na panującą w Polsce sytuację epidemiczną, zawody finałowe Olimpiady Geograficznej zostały ograniczone do testu pisemnego. Liczba punktów uzyskana w zawodach I i II stopnia nie wpływa na wyniki zawodów III stopnia. Zawodnicy spóźnieni na rozpoczęcie zawodów nie będą wpuszczani na salę.

REGULAMIN ZAWODÓW

 

 1. Test pisemny obejmuje trzy zestawy zadań (trzy podejścia). Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 2,5 godziny (150 minut). Nie przewiduje się przerw w trakcie testu.
 2. Po zajęciu miejsc przez zawodników, członkowie Jury odczytują treść regulaminu zawodów, a następnie otwierają koperty z testem i rozdają go wszystkim uczestnikom. Zawodnicy otrzymują od razu wszystkie trzy podejścia. Zadania wolno rozwiązywać dopiero na sygnał dany przez Jury.
 3. Wszystkie zadania należy wykonywać od razu w czystopisie. Należy pisać czarnym lub niebieskim długopisem lub piórem, nie wolno pisać ołówkiem. Tylko rysunki mogą być wykonywane ołówkiem lub kredkami. Nie wolno używać korektora. W przypadku potrzeby zmiany udzielonej odpowiedzi, należy ją wyraźnie skreślić i obok wpisać nową. Niedbała forma odpowiedzi, nieczytelne pismo, błędy ortograficzne i językowe spowodują obniżenie oceny (nie dotyczy uczniów z dysleksją).
 4. Nie wolno mieć przy sobie żadnych materiałów geograficznych (notatek, książek, atlasów itp.), a także korzystać z urządzeń elektronicznych, w tym kalkulatorów, telefonów komórkowych i zegarków typu smartwatch.
 5. W czasie zawodów nie wolno udzielać pomocy, ani korzystać z cudzej pomocy. Uczestnicy zawodów nie mogą prowadzić rozmów między sobą. Zawodnicy nie otrzymują żadnych wyjaśnień od członków Jury.
 6. Opuszczenie miejsca na sali dopuszczalne jest tylko w celu skorzystania z toalety lub w przypadku ukończenia rozwiązywania testu wcześniej niż 10 minut przed upływem przewidzianego czasu. Zamiar należy zgłosić Jury poprzez podniesienie ręki. Przemieszczając się po sali, zawodnik nie może zakłócać pracy pozostałym uczestnikom.
 7. Na 10 minut przed upływem czasu przewidzianego na rozwiązanie testu dany będzie sygnał, po którym nie można opuszczać sali. Następny – końcowy – sygnał oznacza bezwzględne zakończenie pracy. Nie wolno po nim dokonywać żadnych zmian, ani uzupełnień, a test należy pozostawić na stoliku. Po zebraniu wszystkich testów przez Jury i odpowiednim komunikacie należy opuścić salę.
 8. Naruszenia przepisów przedstawionych w niniejszym regulaminie spowoduje odliczenie od ogólnej oceny 5 punktów albo – w razie powtórzenia się wykroczenia – wykluczenie zawodnika z udziału w rozgrywkach.
 9. Dla zachowania anonimowości prac w czasie ich oceniania przez Jury każdy z uczestników zawodów losują kopertę z numerami kodowymi oraz otrzymuje kartkę z danymi osobowymi. Zawodnik wyjmuje numery z koperty, nalepia jeden z nich z prawej strony kartki z danymi osobowymi, następny nakleja na kopercie. Następnie zawodnik wkłada do koperty kartkę z danymi osobowymi. Uczniowie z dysleksją do koperty wkładają także poświadczoną przez szkołę kopię zaświadczenia z poradni psychologicznej. Kopertę należy zakleić i przekazać dyżurującym jurorom. Pozostałe numery kodowe należy naklejać na pracach w wyznaczonym miejscu u dołu strony. Uczniowie z dysleksją przy każdym numerze dodatkowo dopisują literę D.
 10. Tytuł Laureata Olimpiady Geograficznej otrzymuje 25 zawodników z najwyższymi wynikami w teście W przypadku wyników ex aequo przyznaje się odpowiednio większą liczbę tytułów Laureata. Zawodnicy, którzy nie uzyskali tytułu Laureata, ale w rozgrywkach osiągną co najmniej 50% średniej z trzech najlepszych indywidualnych wyników w teście pisemnym, otrzymują tytuł Finalisty Olimpiady Geograficznej.
 11. Wyniki zawodów wraz z listą Laureatów i Finalistów XLVII Olimpiady Geograficznej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady w dniu 25 kwietnia br., najpóźniej o godzinie 18:00.