Regulaminy zawodów finałowych

Zapraszamy do zapoznania się z wyciągami z regulaminów zawodów pisemnych i ustnych zbliżających się zawodów finałowych.

 

XLV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

ZAWODY FINAŁOWE

Kołobrzeg, 2019 r.

Zawody finałowe składają się z części pisemnej i ustnej. Zawodnicy, którzy w pisemnej części zawodów uzyskają ustalone przez Komitet Główny minimum punktów, to jest co najmniej 50% średniej z trzech najlepszych indywidualnych wyników za część pisemną, otrzymują tytuł Finalisty Olimpiady Geograficznej. Najlepsi spośród Finalistów przechodzą do ustnej części zawodów. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej zawodów jest uczestnictwo w wykładzie i wycieczce. Zawodnicy z najwyższą punktacją po obydwu częściach zawodów otrzymują tytuł Laureata Olimpiady Geograficznej. Liczba punktów uzyskana w zawodach I i II stopnia nie wpływa na wyniki zawodów III stopnia.

REGULAMIN ZAWODÓW PISEMNYCH

1) Część pisemna obejmuje 3 zestawy zadań (3 podejścia). Na wykonanie zestawu I przeznacza się 45 minut, zestawu II – 60 minut, zestawu III – 45 minut. Zawodnicy spóźnieni nie będą wpuszczani na salę. Po każdym zestawie zadań jest przerwa, której długość ustala Przewodniczący Jury.

2) Zawodnicy otrzymują tematy na piśmie kolejno przed każdym podejściem. Przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań należy sprawdzić kompletność zestawów.

3) Wszystkie zadania należy wykonywać od razu w czystopisie, należy pisać czarnym lub niebieskim długopisem. Nie wolno pisać ołówkiem. Tylko rysunki mogą być wykonywane ołówkiem lub kredkami.

Niedbała forma odpowiedzi, nieczytelne pismo, błędy ortograficzne i językowe spowodują obniżenie oceny (nie dotyczy uczniów z dysleksją).

4) Nie wolno mieć przy sobie żadnych materiałów geograficznych (notatek, książek, atlasów itp.). Nie wolno używać korektorów. Nie wolno korzystać z urządzeń elektronicznych, w tym kalkulatorów, telefonów komórkowych i zegarków elektronicznych (smartwatchy).

5) Uczestnicy zawodów nie otrzymują żadnych wyjaśnień od dyżurujących członków Jury.

6) W czasie zawodów nie wolno opuszczać miejsc, a także udzielać pomocy, ani korzystać z cudzej pomocy. Uczestnicy zawodów nie mogą prowadzić rozmów między sobą.

7) Stwierdzenie niesamodzielności pracy zawodnika lub naruszenia dyscypliny przepisów w p. 3, 4, 5 lub 6 spowoduje odliczenie od ogólnej oceny danego zestawu zadań 5 punktów lub w razie powtarzających się wykroczeń – wykluczenie zawodnika z dalszego udziału w rozgrywkach.

8) Zawodnik, który ukończył wykonywanie zadań wcześniej niż 5 minut przed upływem czasu, zgłasza to jurorom przez podniesienie ręki. Po odebraniu zestawu zadań przez jurora zawodnik ten może opuścić salę, nie zakłócając pracy pozostałym uczestnikom zawodów.

9) Na 5 minut przed zakończeniem każdego podejścia dany będzie sygnał, po którym nie można opuszczać Następny sygnał oznacza bezwzględne zakończenie pracy. Nie wolno po nim dokonywać żadnych zmian ani uzupełnień w zadaniach. Pracę należy pozostawić złożoną na stoliku i po zezwoleniu Przewodniczącego Jury opuścić salę.

Dla zachowania anonimowości prac w czasie ich oceniania przez Jury każdy z uczestników zawodów wylosował kopertę z numerami kodowymi oraz otrzymał kartkę z danymi osobowymi. Zawodnik wyjmuje numery z koperty (13 sztuk), nalepia jeden z nich z prawej strony kartki z danymi osobowymi, kolejny nakleja na kopercie. Następnie zawodnik wkłada do koperty kartkę z danymi osobowymi. Uczniowie z dysleksją do koperty wkładają także poświadczoną przez szkołę kopię zaświadczenia z poradni psychologicznej. Kopertę należy zakleić i przekazać dyżurującym jurorom.

Pozostałe numery kodowe należy naklejać na pracach w wyznaczonym miejscu u dołu formularzy. Uczniowie z dysleksją przy każdym numerze dodatkowo dopisują literę D.

 

REGULAMIN ZAWODÓW USTNYCH

Zawody ustne składają się z dwóch części: A i B. Część A stanowi odpowiedź ustna zawodnika, a część B quiz geograficzny.

CZĘŚĆ A – ODPOWIEDŹ USTNA

(wyciąg)

 1. Wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do zawodów ustnych gromadzą się w określonym przez organizatorów miejscu i terminie. W trakcie zawodów uczestnikom nie wolno korzystać z urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych. Zawodnicy nie mogą mieć przy sobie żadnych własnych materiałów geograficznych (notatek, książek, atlasów itp.). Naruszenie tych przepisów spowoduje wykluczenie zawodnika z udziału w rozgrywkach.
 2. Zawodnicy odpowiadają w kolejności wynikającej z losowania numerów kodowych przed pisemną częścią zawodów. Jako pierwsza odpowiada osoba z najmniejszym numerem kodowym, jako ostatnia osoba z numerem największym.
 3. W zestawie znajduje się 30 kart z poleceniami, podzielone na dwie grupy.
 4. Po wejściu do sali przygotowań do odpowiedzi zawodnik losuje dwie karty, po jednej z każdej z grup. Po zapoznaniu się z treścią poleceń wybiera jedno z nich. Czas na dokonanie wyboru wynosi jedną minutę. Po dokonaniu wyboru nie można dokonywać zmiany.
 5. Czas przygotowania do odpowiedzi wynosi 15 minut. W tym czasie zawodnikowi wolno robić notatki (…).
 6. Uczestnicy zawodów nie otrzymują żadnych wyjaśnień od dyżurujących członków Jury.
 7. Po upływie czasu przewidzianego na przygotowanie, zawodnik zostaje doprowadzony na salę, gdzie będzie odpowiadał przed 4-osobowym Jury.
 8. Czas odpowiedzi wynosi do pięciu minut. (…).
 9. Odpowiedź zawodnika jest oceniana indywidualnie przez każdego z jurorów w skali od 0 do 5 punktów.
 10. Ocena odpowiedzi przez jurorów obejmuje pięć elementów wymienionych poniżej, z których A i B są najważniejsze, C i D ważne, a E – najmniej ważny (co nie znaczy, że nieistotny). Te elementy to:
 11. zgodność z tematem – wybór informacji odpowiednich do polecenia;
 12. poprawność merytoryczna – prawdziwość wypowiadanych treści i umiejętność formułowania związków przyczynowo-skutkowych;
 13. wiedza, zakres faktograficzny – liczba podanych faktów i ich szczegółowość;
 14. umiejętność korzystania z mapy – wymienianie nazw obiektów geograficznych oraz poprawne ich wskazywanie na mapie;
 15. styl odpowiedzi – sposób prezentacji, swoboda mówienia itp.
 16. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów za odpowiedź wynosi 20.

 

CZĘŚĆ B – QUIZ GEOGRAFICZNY

 1. Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymuje kartę odpowiedzi. W wyznaczonym miejscu na karcie zawodnik wpisuje swoje imię i nazwisko.
 2. Quiz składa się z 20 pytań z wybranych dziedzin geografii.
 3. Do każdego pytania dołączone są ilustracje oraz cztery propozycje odpowiedzi oznaczone literami A, B, C i D.
 4. Treść każdego pytania oraz dołączonych do niego propozycji odpowiedzi będą odczytywane przez lektora oraz równocześnie wyświetlane na ekranie. Na ekranie przedstawiane będą również ilustracje.
 5. Po wysłuchaniu treści pytania zawodnik udziela odpowiedzi, wstawiając na karcie znak „X” w kwadrat obok odpowiedniej litery (A, B, C lub D). W każdym przypadku tylko jedna propozycja odpowiedzi jest prawidłowa.
 6. Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań wynosi 30 sekund. Czas będzie odmierzany od momentu, w którym lektor skończy odczytywać treść pytania.
 7. Odpowiedzi należy wpisywać czarnym lub niebieskim długopisem.
 8. Karty odpowiedzi będą zbierane przez członków jury po upłynięciu czasu przeznaczonego na odpowiedź na ostatnie – 20. – pytanie.
 9. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje się 1 punkt. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia za quiz wynosi 20.
 10. Uczestnicy zawodów nie otrzymują żadnych wyjaśnień od członków jury.
 11. Uczestnicy zawodów nie mogą prowadzić rozmów między sobą. Nie wolno opuszczać miejsc, a także udzielać pomocy, ani korzystać z cudzej pomocy. Nie wolno mieć przy sobie żadnych materiałów geograficznych (notatek, książek, atlasów itp.) oraz korzystać z urządzeń elektronicznych, w tym telefonów komórkowych. Naruszenie przepisów wymienionych w tym punkcie regulaminu spowoduje wykluczenie zawodnika z udziału w rozgrywkach.